Hof Leeuwarden oordeelt dat de gemeente 59 aanslagen rioolrechten mag opleggen voor de 59 garageboxen die X in eigendom heeft.

Belanghebbende, X, is eigenaar van 59 zogeheten autoboxen die hij elk afzonderlijk verhuurt aan derden. In geschil is of de heffingsambtenaar van de gemeente Groningen terecht 59 aanslagen rioolrechten aan X heeft opgelegd van elk € 119,05.

Hof Leeuwarden oordeelt dat de gemeente 59 aanslagen rioolrechten mag opleggen voor de 59 garageboxen die X in eigendom heeft. Het hof is van mening dat de heffingsambtenaar met de bevindingen van een onderzoek ter plaatse voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de boxen direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. De opmerkingen van X ter zitting over de werking van de put op het binnenterrein zijn te vaag om hierover anders te oordelen. Dat de gemeenteraad niet heeft besloten tot een lager tarief voor garageboxen betekent volgens het hof niet dat reeds hierom sprake is van een onredelijke of willekeurige belastingheffing. Het hof merkt op dat de mate waarin van de gemeentelijke riolering gebruik wordt gemaakt voor het afvoeren van water niet van belang is voor de hoogte van het tarief. Het hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Editie: 13 februari

Instantie: Hof Leeuwarden

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  26
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen