Start Columnisten Robben, Mark

Mark Robben

Drs. M.T.E. (Mark) Robben is werkzaam als wetenschappelijk medewerker/docent aan het Fiscaal Economisch Instituut (FEI) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (www.feibv.nl) en tevens zelfstandig belastingadviseur in Rotterdam (www.robbenfiscalisten.nl).

Columns & Opinies

Fiscale vastgoedkift?

De afgelopen jaren is de nodige jurisprudentie verschenen over de zogeheten bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting. Daarbij bekruipt mij weleens het gevoel dat vastgoedactiviteiten onder het fiscale vergrootglas liggen.

8 mei 2018 Mark Robben
Fiscale beleidsspiegel

Momenteel zijn de onderhandelingen over een nieuw kabinet druk gaande. Voor een nieuw pakket aan fiscale maatregelen om gestelde beleidsdoelen te realiseren lijkt de inzet van belastingen als sturingsinstrument welhaast vanzelfsprekend.

23 augustus 2017 Mark Robben
Irreële rekenrente

De tijd lijkt Mark Robben meer dan rijp om art. 3.29 Wet IB 2001 (waardering pensioenverplichtingen) te actualiseren in verband met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

5 april 2017 Mark Robben
Onsympathieke gefingeerde heffingsobjecten

Mark Robben betoogt dat de wetgever een gefingeerde belastingheffing zoveel mogelijk moet vermijden.

23 november 2016 Mark Robben
"Panamese overdrachtsbelastingaspecten"

Mark Robben schetst enkele gevallen waarbij in buitenlandse transacties een overdrachtsbelastingclaim ontstaat, die soms zelfs verhaalbaar is op de vervreemder.

4 mei 2016 Mark Robben
Schizofrene zakelijkheid

Met ingang van 2012 bevat art. 5bis Uitv.besl. BRV een vrijstelling ter zake van de verkrijging van (fictieve) onroerende zaken, beperkte rechten daarop of de economische eigendom daarvan in het kader van een juridische fusie.

18 november 2015 Mark Robben
Herbezinning VPB-plicht woningcorporaties

Op dit moment is het wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen in behandeling bij de Eerste Kamer. Met dat wetsvoorstel wordt onder andere beoogd een gelijk speelveld te creëren op het gebied van vennootschapsbelasting voor private ondernemingen en daarmee...

30 april 2015 Mark Robben
Naar een eigendomsneutrale woontoeslag?

De overheid heeft zich de afgelopen jaren flink geroerd op het vlak van de betaalbaarheid van het wonen. Zo is - mede onder druk van de Europese Commissie - de aftrek van hypotheekrente verder aan banden gelegd met de invoering van achtereenvolgens de annuïteitenregeling en de tariefsmaatregel...

20 augustus 2014 Mark Robben
Onleesbare (overdrachtsbelasting-)regelgeving

De afgelopen jaren zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de overdrachtsbelasting. Zo is het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971 (UBBR) met ingang van 1 januari 2012 uitgebreid met een generieke juridische fusievrijstelling en is de zogeheten ‘interne...

5 maart 2014 Mark Robben
De restschuldparadox

Per 1 januari 2013 bevat de Wet op de inkomstenbelasting 2001 een regeling die voorziet in de aftrekbaarheid van renten en kosten van zogenoemde restschulden. De invoering van deze zogenoemde ‘restschuldfaciliteit' is een gevolg van de in het Regeerakkoord VVD-PvdA opgenomen voornemen om de...

21 oktober 2013 Mark Robben