De Belastingdienst heeft in 2022 een recordbedrag van € 307 miljard aan rijksbelastingen en premies geïnd. Dat staat in de Jaarrapportage Belastingdienst 2022 die door staatssecretaris Van Rij van Financiën is verstrekt aan de Tweede Kamer.

De Belastingdienst heeft in 2022 circa € 55 miljoen extra budget gekregen om de dienstverlening te verbeteren als reactie op het onderzoek van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Dat geld is onder meer besteed aan de Stella-teams voor mensen met complexe financiële situaties en aan vier loketten voor persoonlijke ondersteuning van ondernemers in de plaatsen Rotterdam, Almelo/Enschede, Almere en Maastricht.

Verder is een forum ingesteld voor informatie-uitwisseling en samenwerking met notarissen en fiscaal dienstverleners voor het ondersteunen van belastingplichtigen bij aangifte schenk- en erfbelasting. Inmiddels zijn 80 van de 700 notariskantoren aangesloten. Tevens is begonnen met het digitaal maken van de procedure voor het betalen van de schenkbelasting.

In 2022 is het loket Rechtsstatelijkheid en Hardheden geopend. Bij het loket kunnen medewerkers van de Belastingdienst signalen geven over situaties, waarbij de uitvoering van wet- en regelgeving ongewenste gevolgen kan hebben voor burgers en bedrijven. In 2022 zijn 45 meldingen gedaan, waarvan er inmiddels 18 zijn afgewikkeld door bijvoorbeeld aanpassing van wet- en regelgeving.

In de tweede helft van 2022 is een handhavingsplan Voortzettingsvereiste BOR opgesteld. Hierin wordt de huidige stand van zaken beschreven en worden de mogelijkheden verkend om de compliance te verhogen door de informatie voor belastingplichtigen en hun adviseurs te verbeteren. Het plan wordt sinds 1 januari 2023 uitgevoerd. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de aangekondigde aanpassingen aan de BOR bij de Voorjaarsnota 2023 (zie ook V-N Vandaag 2023/933).

In 2022 zijn in totaal 7.000 DAC6-meldingen (mandatory disclosure-meldingen) gedaan. In 2021 waren dat 5.500 meldingen. Daarnaast zijn 3.500 meldingen van belang voor Nederland geïdentificeerd en opgehaald uit de Europese database. Voor het verwerken en analyseren van deze meldingen wordt nog gewerkt aan een ICT-oplossing. Een deel is al in het toezicht opgepakt. Ook is gewerkt aan een herziene aanvullende leidraad voor de intermediairs die in 2023 verschijnt.

Daarnaast heeft de Belastingdienst in 2022 3.843 landenrapporten uit het buitenland ontvangen en zijn 241 rapporten van Nederland opgevraagd. De landenrapporten worden meegenomen in de risicoanalyses van individuele belastingplichtigen.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

27

Gerelateerde artikelen