De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst heeft de set Vragen en Antwoorden over lijfrenten geactualiseerd. Nieuw is een vraag en antwoord over het criterium 'vast en gelijkmatig'.

De set aan vragen en antwoorden bestaat uit vier delen:

A. Overbruggingslijfrenten
B. Tijdelijke oudedagslijfrenten
C. Afkoop kleine lijfrenten
D. Lijfrenterekening en lijfrentebeleggingsrecht.

Aan het vierde deel is een nieuwe vraag toegevoegd:

D.8 Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen De periodieke uitkeringen van een lijfrenterekening en een lijfrentebeleggingsrecht moeten vast en gelijkmatig zijn. Afhankelijk van wat partijen bij het aangaan van de uitkerende lijfrente zijn overeengekomen, kan de rente die wordt vergoed op het lijfrentekapitaal variëren in de tijd dat de uitkeringsfase loopt. Hoe kan in die situatie worden voldaan aan de voorwaarde dat er sprake moet zijn van vaste en gelijkmatige uitkeringen?

Gelet op de aard van het product kan een bancair lijfrentekapitaal bijvoorbeeld oprenten met de rente die geldt in een bepaalde vastgelegde periode. De rente mag dus voor ook een beperkte periode worden vastgelegd; voor iedere periode moet dan een nieuwe annuïtaire berekening worden gemaakt. Dit laatstgenoemde criterium wordt niet toegepast wanneer de bedragen van de termijnen van meet af aan zijn vastgesteld.

Verder is Vraag en Antwoord D.7 ingrijpend herschreven. Het gaat hier over de vraag aan wie een lijfrenterekening toekomt na overlijden van de rekeninghouder. Samenvattend geeft de Belastingdienst aan dat:

  • de lijfrenterekening in de nalatenschap van de erflater valt;
  • zonder testament het wettelijk versterferfrecht geldt;
  • bij testament een of meer natuurlijke personen aangewezen kunnen worden als erfgena(a)m(en);
  • de lijfrenterekening, wanneer deze in een huwelijksgoederengemeenschap valt, bij de verdeling van deze gemeenschap kan worden toebedeeld aan de echtgeno(o)t(e), waardoor deze niet in de nalatenschap van de erflater valt.

Belang voor de praktijk

De Vragen en Antwoorden van de Belastingdienst geven een goede toelichting op de diverse (overgangs)regelingen voor lijfrenten.

Lees ook het thema Lijfrenten.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  446
Gerelateerde artikelen