Advocaat-generaal IJzerman adviseert de Hoge Raad prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie over legesheffing door gemeenten in relatie tot de Europese Dienstenrichtlijn en de Machtigingsrichtlijn. 

Belanghebbende, X bv, vraagt instemming van B&W van de gemeente Amersfoort voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk. X bv is het niet eens met de leges die de gemeente in rekening brengt voor de instemmingsbesluiten. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de onderhavige legesheffing valt onder de werking van art. 12 van de Machtigingsrichtlijn en dat dit meebrengt dat de in geschil zijnde leges enkel mogen dienen ter dekking van de administratiekosten die voortvloeien uit de in art. lid 1 onderdeel a van de Machtigingsrichtlijn genoemde posten. Het hof oordeelt dat in dit geval de kostenlimiet van art. 12 Machtigingsrichtlijn is overschreden. Daaraan verbindt het hof het gevolg dat aan de gehele legesverordening verbindende kracht dient te worden ontzegd. Het hof vernietigt de legesnota's.

Advocaat-generaal IJzerman adviseert de Hoge Raad prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie over legesheffing door gemeenten in relatie tot de Europese Dienstenrichtlijn en de Machtigingsrichtlijn. De eerste vraag is of door de gemeente overeenkomstig haar legesverordening opgelegde legesnota's in overeenstemming moeten zijn met het bepaalde in de Dienstenrichtlijn en/of de Machtigingsrichtlijn. Na bevestigende beantwoording van de eerste vraag kan worden toegekomen aan de tweede vraag, of de richtlijnen met zich meebrengen dat de gemeente aan aanvragers van instemmingsbesluiten geen hoger bedrag in rekening mag brengen dan overeenkomt met de door de gemeente gemaakte kosten terzake van de instemmingsbesluiten. Als ook die vraag bevestigend wordt beantwoord, dient ten derde te worden gepreciseerd of de kostenberekening moet worden beoordeeld op individueel niveau of op algemeen gemeentelijk niveau.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 229

Editie: 12 december

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  23
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen