In de Staatscourant is een nieuwe leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving verschenen. In het nieuwe besluit zijn enkele antwoorden afgestemd met de FAQ’s van de OESO en wordt ingegaan op de versoepelde aangifte bij opzegging van de Amerikaanse nationaliteit, zoals gepubliceerd door de IRS in september 2019. Ook is meer duidelijkheid verschaft over het begrip ‘significant non compliance’. Het besluit vervangt het besluit van 14 januari 2016, DGBel 2016/48 (V-N 2016/13.6), en treedt in werking met ingang van 3 juli 2020.

De OESO heeft een wereldwijde standaard voor automatische uitwisseling van gegevens van financiële rekeningen ontwikkeld, de zogenoemde ‘Common Reporting Standard’ (CRS). Deze leidraad gaat in op vragen over de (implementatie van de) CRS. In de leidraad wordt tevens de corresponderende NL IGA-toepassing besproken.

De extraterritoriale werking van de FATCA was voor de Nederlandse regering aanleiding om een verdrag, de NL IGA, te sluiten met de VS om die informatieverstrekking door FI’s van financiële gegevens tussen Nederland en de VS mogelijk en verplicht te maken.

Voor de toepassing van dit besluit wordt gewezen op het volgende: Met het gebruik van het begrip ‘FI’ wordt bedoeld een in Nederland (met inbegrip van de BES-eilanden) gevestigde rapporterende FI, tenzij anders is aangegeven. Waar in deze Leidraad sprake is van een self certification-formulier (‘eigen verklaring’-formulier) is eveneens de digitale versie bedoeld. Waar in deze Leidraad in hoofdstuk 1 sprake is van een NFE in de context van de CRS, wordt omwille van de leesbaarheid mede verstaan een NFFE, welke term in de context van de FATCA wordt gebruikt en die in wezen hetzelfde is.

Dit besluit is geactualiseerd en aangevuld met beleidsstandpunten uit het Vraag en antwoordbesluit CRS/FATCA van 13 maart 2018, V-N 2018/20.6, dat hiermee komt te vervallen.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 3 juli

  300
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen