Bij de Tweede kamer is het wetsvoorstel minimum CO₂-prijs elektriciteitsopwekking ingediend. De minimum CO₂-prijs die hiermee per 1 januari 2020 moet worden ingevoerd ziet op de emissie van broeikasgas (CO₂) ten gevolge van elektriciteitsopwekking bij bedrijven die vallen onder het Europese systeem voor handel in emissierechten (EU ETS).

Het betreft zowel de CO₂-uitstoot van elektriciteitsopwekking door energiecentrales als de uitstoot bij elektriciteitsopwekking die ontstaat bij andere EU ETS-bedrijven (veelal de industrie). De minimum CO₂-prijs bestaat uit een combinatie van de CO₂-prijs die volgt uit het EU ETS en een nationale belasting. Inrichtingen die uitsluitend in noodsituaties incidenteel een zeer geringe hoeveelheid elektriciteit opwekken via noodstroomaggregaten, worden uitgezonderd.

De grondslag van de belasting wordt gevormd door de omvang van de CO₂-emissies die ontstaan als gevolg van de opwekking van elektriciteit. In de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) wordt een minimumtarief vastgesteld dat de belastingplichtige betaalt voor iedere ton CO₂ die wordt uitgestoten als gevolg van het opwekken van elektriciteit. De hoogte van de minimum CO₂-prijs bedraagt met ingang van 1 januari 2020 een bedrag van € 12,30 per ton uitgestoten CO₂. Dat bedrag loopt in de jaren daarna geleidelijk op naar € 31,90. De verschuldigde belasting dient na afloop van het betreffende kalenderjaar op aangifte te worden voldaan.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Milieuheffingen

Editie: 5 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  380
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen