Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems is fiscaal advocaat bij Hertoghs advocaten. Zij is gespecialiseerd in het voeren van fiscale cassatieprocedures. Daarnaast houdt zij zich bezig met fiscale procedures op onder andere het gebied van boetes, informatiebeschikkingen en buitenlands vermogen zoals woonplaats- en vestigingsplaatsonderzoeken. Na de afronding van haar studie fiscaal recht is zij werkzaam geweest bij het wetenschappelijk bureau van de belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Ook heeft zij als buitengriffier werkzaamheden verricht bij de Rechtbank Breda. Voorts publiceert zij in diverse vakbladen.

Artikelen van Angelique Perdaems

Columns
De kenbare fout op het foute pad!

Wat mij betreft neemt A-G Koopman een verkeerde afslag door de bedoeling van de wetgever te passeren in een recente conclusie van zijn hand. Hij bepleit een ruime toepassing van de 30%-fictie op basis van de tekst van de wet. Daarmee neemt de A-G te veel afstand van de uitlatingen die in de parlementaire behandeling zijn gedaan. Het gaat erom of het voor de belastingplichtige bij ontvangst van de aanslag kenbaar is dat die aanslag te laag is. De belastingplichtige moet dat in één oogopslag hebben kunnen zien.

5 maart 2024 527
Columns
Schuldonderzoek in Fiscale verzamelwet 2025 in strijd met artikel 6 EVRM

Op 21 augustus 2023 heeft het Ministerie van Financiën de Fiscale verzamelwet 2025 ter consultatie aangeboden. Daaruit blijkt dat het ministerie per 1 januari 2025 een aantal belangrijke veranderingen wil doorvoeren in het fiscale boeterecht. Één daarvan betreft de invoering van artikel 67h AWR, waarmee het ministerie een grondslag wil creëren voor het fiscale schuldonderzoek. De inspecteur voert zo’n onderzoek uit voordat hij een boete oplegt aan een belastingplichtige of belastingadviseur. Hij onderzoekt dan of er voldoende bewijs bestaat voor opzet en/of grove schuld.

11 september 2023 504
Columns
Corona-uitstel: beleid = beleid

Waar kennen we ‘beleid = beleid’ ook alweer van. Ik hoef u er vast niet aan te herinneren tot welke problemen deze halsstarrige houding van de Belastingdienst heeft geleid. Tot mijn verbazing lijkt ‘beleid = beleid’ bij de Belastingdienst nog steeds te gelden.

21 maart 2023 65
Columns
Fiscale boete is bestraffing

Sinds het arrest van de Hoge Raad uit 1986 weten we dat administratieve beboeting strafvervolging is  1. Daarna past de Belastingkamer van de Hoge Raad steeds vaker regels uit het strafrecht toe bij een fiscale boete  2. Zo ook in het arrest van 8 april 2022 over de bewijsmaatstaf bij fiscale boetes. Dit arrest roept in de praktijk veel vragen op.

14 februari 2023 210
Columns
Box 3: doorbreek de formele rechtskracht

Krijgen niet-bezwaarmakers ook rechtsherstel? Die vraag wordt op Prinsjesdag beantwoord. Mocht het op die dag op niets uitlopen dan is er een ingang via de civiele rechter: hij kan de box 3-heffing terugdraaien door de formele rechtskracht te doorbreken.

30 augustus 2022 219
Columns
Onjuiste rekenhulp voor coronabelastingschulden

Op de website van de Belastingdienst is vanaf 31 maart de rekenhulp voor coronabelastingschulden beschikbaar gesteld waarin een fout staat.

5 april 2022 165
Columns
De WIB op de wip

De rechtsbescherming bij internationale gegevensuitwisseling voldoet niet aan de eisen die het HvJ EU daaraan stelt, zo laat een belangrijk arrest van vorig jaar zien.

19 februari 2021 72
Columns
Amicus Curiae: Mag iedereen straks pleiten bij de Hoge Raad?

Bijna geruisloos wordt het wetsvoorstel Amicus Curiae en kruisbenoemingen ingevoerd (35550). Hiermee wordt het mogelijk dat de hoogste bestuursrechters derden in de gelegenheid kunnen stellen om opmerkingen te maken in een lopende procedure. Dat geldt dus ook voor de belastingkamer van de Hoge Raad.

23 december 2020 19
Columns
Oost West Thuis Best

Waar woont u? Deze vraag is voor velen makkelijk te beantwoorden. Ik huur een huis in Amsterdam dus ik woon in Amsterdam. Ook voor mensen die emigreren is die vraag makkelijk te beantwoorden. Ik ben geëmigreerd naar Spanje en heb daar een woning gekocht. Ingewikkelder wordt het wanneer de emigrant nog een woning in Nederland aanhoudt. Woont hij dan in Nederland of in Spanje?

10 februari 2020 39
Columns
Pleitbaar standpunt ook voor feiten!

Een pleitbaar standpunt kan niet op een stellingname over een feitelijke kwestie zien, aldus Advocaat-Generaal Niessen in zijn conclusie van 2 september 2019. Volgens mij kan een stelling over een feitelijke kwestie, zoals de waarde van aandelen, wel degelijk pleitbaar zijn.

10 januari 2020 76