Maarten Bosch is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Chambre de Réflection

Onderdeel van het vorig jaar aangenomen Belastingplan 2021 is een aanpassing van de verliesverrekening per 2022. Deze aanpassing is toegevoegd bij nota van wijziging en met stoom en kokend water door het parlement geduwd. Voorzien was in inwerkingtreding bij koninklijk besluit, indien en wanneer er...

24 november 2021 Maarten Bosch
Lucratief belang: transparante norm gevraagd

In 2009 is een apart regime ingevoerd voor zogenoemde lucratieve belangen. Doel was volgens de parlementaire stukken een transparanter en evenwichtiger belastingheffing. Dezelfde parlementaire stukken blinken echter bepaald niet uit in duidelijkheid over de reikwijdte van het begrip ’lucratief...

8 september 2021 Maarten Bosch
Familiefondsen – Barbertje moet hangen?

In de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen wordt onder meer de open FGR opnieuw geregeld.

21 april 2021 Maarten Bosch
Van objectieve en subjectieve voorwaarden en kunstmatige constructies

Het Nederlandse belastingrecht kent al sinds 1926 het leerstuk van fraus legis. Daarvoor gelden twee vereisten. Ten eerste dat sprake is van strijd met doel en strekking van de wet en ten tweede dat belastingontwijking het doorslaggevende motief vormt.

6 januari 2021 Maarten Bosch
Budgettaire risico’s van de exitheffing in de dividendbelasting

GroenLinks Tweede Kamerlid Snels heeft een voorstel ingediend voor een zogenoemde conditionele exitheffing in de dividendbelasting. In de literatuur is hierop al de nodige kritiek geleverd. 

28 oktober 2020 Maarten Bosch
Potato, potato, tomato, tomato?

Nederland heeft de documentatieverplichtingen geïmplementeerd op basis van de door de OESO voorgestelde modelwettekst. Die kende echter geen definitie van de drempel. Met het oog op de ingrijpende impact van deze verplichting op een concern toch niet onbelangrijk. Nederlandse fiscale wetgeving...

7 oktober 2020 Maarten Bosch
Bronbelastingen: belastingheffing of straf?

Vroeger was het duidelijk: belastingen dienen om geld op te halen voor de overheid. Verder dienen de lasten zo rechtvaardig mogelijk te worden verdeeld, waarbij de kosten voor de overheid en de belastingplichtige zoveel mogelijk worden beperkt. Ook dient de economie zo min mogelijk te worden...

24 juni 2020 Maarten Bosch
Wat is de toon aan de top?

Op 28 december 2016 concludeerde A-G Wattel dat de verhuurderheffing in gevallen van mede-eigendom tot willekeurige uitkomsten kon leiden.

25 maart 2020 Maarten Bosch
Ambtsmisdrijven en voorwaardelijk opzet

Indien een belastingadviseur kwalificeert als medepleger bij een belastingdelict, kan ook deze een boete krijgen of strafrechtelijk worden veroordeeld. Onderdeel van de Wet overige fiscale maatregelen 2020 is art. 67r AWR, op basis waarvan de naam van een dergelijke belastingadviseur openbaar kan...

12 februari 2020 Maarten Bosch
EU-rechtelijke grensverkenning door de wetgever?!

Belastingplichtigen die de grenzen van de fiscale wet opzoeken, mogen op afkeuring rekenen.

13 november 2019 Maarten Bosch