Maarten Bosch is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Potato, potato, tomato, tomato?

Nederland heeft de documentatieverplichtingen geïmplementeerd op basis van de door de OESO voorgestelde modelwettekst. Die kende echter geen definitie van de drempel. Met het oog op de ingrijpende impact van deze verplichting op een concern toch niet onbelangrijk. Nederlandse fiscale wetgeving...

7 oktober 2020 Maarten Bosch
Bronbelastingen: belastingheffing of straf?

Vroeger was het duidelijk: belastingen dienen om geld op te halen voor de overheid. Verder dienen de lasten zo rechtvaardig mogelijk te worden verdeeld, waarbij de kosten voor de overheid en de belastingplichtige zoveel mogelijk worden beperkt. Ook dient de economie zo min mogelijk te worden...

24 juni 2020 Maarten Bosch
Wat is de toon aan de top?

Op 28 december 2016 concludeerde A-G Wattel dat de verhuurderheffing in gevallen van mede-eigendom tot willekeurige uitkomsten kon leiden.

25 maart 2020 Maarten Bosch
Ambtsmisdrijven en voorwaardelijk opzet

Indien een belastingadviseur kwalificeert als medepleger bij een belastingdelict, kan ook deze een boete krijgen of strafrechtelijk worden veroordeeld. Onderdeel van de Wet overige fiscale maatregelen 2020 is art. 67r AWR, op basis waarvan de naam van een dergelijke belastingadviseur openbaar kan...

12 februari 2020 Maarten Bosch
EU-rechtelijke grensverkenning door de wetgever?!

Belastingplichtigen die de grenzen van de fiscale wet opzoeken, mogen op afkeuring rekenen.

13 november 2019 Maarten Bosch
Van feiten, feitelijkheden en pleitbare standpunten

De aan- of afwezigheid van het pleitbare standpunt kan een rol spelen bij boeten en bij de vraag of de vereiste aangifte is gedaan.

2 oktober 2019 Maarten Bosch
Gaat de rechter de wetgever belonen voor mistige onderbouwing?

Recent heeft de Hoge Raad beslist dat de box 3-heffing voor 2013 en 2014 op stelselniveau strijdig is met art. 1 EP EVRM.

17 juli 2019 Maarten Bosch
Doorkijken of scheel zien?

Nederland krijgt nu onder verwijzing naar ATAD1 een CFC-bepaling. Op grond van het nieuwe art. 13ab Wet VPB 1969 worden ‘‘besmette’’ inkomsten van de gecontroleerde deelneming in een laagbelastende jurisdictie direct belast bij de belastingplichtige. Een doorkijkbenadering dus.

19 december 2018 Maarten Bosch
Dividendbelasting en staatssteun: wie wordt er ondersteund?

De druk die vanuit het grootbedrijf wordt uitgeoefend om de dividendbelasting af te schaffen, lijkt te suggereren dat economisch de dividendbelasting grotendeels wordt afgewenteld.

12 september 2018 Maarten Bosch
Waarom doen de Kamerleden niet zelf eerst hun gordijnen open?

Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren, je bij jezelf moet beginnen. En niet bij een ander. Als deze Kamerleden inderdaad willen dat zij vragen kunnen stellen over individuele belastingplichtigen, moeten ze beginnen hun eigen aangifte(n) openbaar te maken.

18 oktober 2017 Maarten Bosch