Drs. M.T.E. (Mark) Robben is werkzaam als Senior Fiscaal Expert bij HLB Witlox Van den Boomen, als wetenschappelijk medewerker/docent bij het Fiscaal Economisch Instituut (FEI) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (www.feibv.nl), en als fiscaal publicist en spreker bij Robben Fiscalisten.

Artikelen van Mark Robben

Columns
Excessieve invordering

Sinds 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap van kracht waarmee beoogd wordt buitensporig lenen door een aanmerkelijkbelangaandeelhouder (AB-houder) of een van zijn directe familieleden (o.a. ouders of kinderen), bij de eigen vennootschap van die AB-houder tegen te gaan. 

29 november 2023 626
Uitvergroot
Schurende waterwoningen

Een van de belangrijkste volkshuisvestelijke beleidsinstrumenten vormt de huurtoeslag. Thans ontvangen om en nabij de 1,5 mln. huishoudens deze toeslag. De uitgaven daarvoor zijn de afgelopen jaren gestaag opgelopen en zullen volgens het Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in 2027 naar verwachting zo’n € 5,9 mrd. bedragen.

23 augustus 2023 250
Columns
Economische malaise

Recentelijk verscheen het bericht dat de Belastingdienst een onbedoeld knelpunt heeft geconstateerd met betrekking tot de toepassing van het verlaagde 2%-tarief of de startersvrijstelling bij de verkrijging van eigen woningen.

25 januari 2023 54
Uitvergroot
Onwerkelijke transparantie

Momenteel heeft de inkomstenbelastingheffing over vermogensinkomens volop de belangstelling van de fiscale praktijk en haar belastingplichtige clientèle.

7 december 2022 360
Uitvergroot
Fiscale ab-grensverkenning

Het kabinet onderhandelt momenteel over de Voorjaarsnota voor 2022. Afgaande op de in de media verschenen berichtgeving daarover zal er (flink) worden gesleuteld aan het nog maar in december 2021 gesloten coalitieakkoord. 

18 mei 2022 46
Uitvergroot
Fiscale lotsverbondenheid

Recentelijk was in geschil of een verzoek om toepassing van de geruisloze-terugkeerfaciliteit ex art. 14c Wet VPB 1969 terecht was afgewezen. De belanghebbenden haalden bakzeil, omdat de bv in kwestie, die circa 1100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten verhuurde, geen materiële onderneming dreef. Er was, kort gezegd, sprake van normaal vermogensbeheer.

3 november 2021 23
Columns
Een (te) ruime antimisbruikbepaling?

Per 1 januari 2021 is de omstreden startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting van kracht geworden. Deze startersvrijstelling zal per 1 april 2021 worden aangescherpt met een woningwaardegrens en een antimisbruikbepaling.

19 januari 2021 156
Uitvergroot
Huurtoeslagspiegel

In Vakstudie Nieuws refereerde Edwin Heithuis al aan een van de grootste fiscaal-, staats- en bestuursrechtelijke dieptepunten van de afgelopen jaren: de toeslagenaffaire. Tienduizenden ouders die door de overheid als vermeende fraudeur zijn weggezet en zich geconfronteerd zagen met een ontspoorde overheid die torenhoge bedragen aan kinderopvangtoeslag terugvordert. Maar hoe zit het met de huurtoeslag?

13 januari 2021 22
Columns
Overdrachtsbelastingtariefsgekte?

Op het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting vallen fiscaalinhoudelijk gezien de nodige (kritische) kanttekeningen bij te plaatsen. Tezamen met de (zeer) omstreden effectiviteit van deze tariefsmaatregel zouden dit voor het kabinet voldoende redenen moeten zijn om zich nog eens goed achter de oren te krabben over dit wetsvoorstel.

18 september 2020 24
Columns
'Coronacoulance voor de overdrachtsbelasting'

Wanneer de coronacrisis tot gevolg heeft dat ondernemers hun activiteiten niet langer kunnen voortzetten, kan dat een gemeen en onredelijk overdrachtsbelastingtechnisch staartje krijgen.

8 april 2020 31