Drs. M.T.E. (Mark) Robben is werkzaam als wetenschappelijk medewerker/docent aan het Fiscaal Economisch Instituut (FEI) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (www.feibv.nl) en tevens zelfstandig belastingadviseur in Rotterdam (www.robbenfiscalisten.nl).

Columns & Opinies

EU-rechtelijke schandvlek?

Sinds 1 januari 2019 kent de Wet VPB 1969 de zogeheten earningstrippingsmaatregel. Deze generieke renteaftrekbeperking is een gevolg van de invoering van de EU-antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD 1), waarmee op EU-niveau wordt beoogd internationale belastingontwijking tegen te gaan...

5 februari 2020 Mark Robben
Suggestieve volkshuisvestelijke belastingheffing

Vorige week kondigde het ministerie van BZK aan (zie Nieuwsbericht ministerie van BZK, Gemiddelde huurverhoging beperkt tot inflatie, 07-06-2019, 15:00 uur) dat de ministerraad heeft ingestemd met een...voorstel van de minister van BZK om een wetsvoorstel in te dienen dat erin voorziet om de...

12 juni 2019 Mark Robben
Paarse eigenwoningergernis

De fiscale behandeling van de eigen woning heeft zich sinds de invoering van de Wet IB 2001 ontwikkeld tot een fiscaaltechnisch gedrocht; een fiscale Paarse krokodil die almaar uitdijt.

29 mei 2019 Mark Robben
Fiscale afschrijvingswaanzin

Het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. Een van de daarin opgenomen maatregelen betreft een grondslagverbreding voor de vennootschapsbelasting, bestaande uit een beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik.

5 december 2018 Mark Robben
Fiscale vastgoedkift?

De afgelopen jaren is de nodige jurisprudentie verschenen over de zogeheten bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting....Daarbij bekruipt mij weleens het gevoel dat vastgoedactiviteiten onder het fiscale vergrootglas liggen.

8 mei 2018 Mark Robben
Fiscale beleidsspiegel

Momenteel zijn de onderhandelingen over een nieuw kabinet druk gaande. Voor een nieuw pakket aan fiscale maatregelen om gestelde beleidsdoelen te realiseren lijkt de inzet van belastingen als sturingsinstrument welhaast vanzelfsprekend.

23 augustus 2017 Mark Robben
Irreële rekenrente

De tijd lijkt Mark Robben meer dan rijp om art. 3.29 Wet IB 2001 (waardering pensioenverplichtingen) te actualiseren in verband met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

5 april 2017 Mark Robben
Onsympathieke gefingeerde heffingsobjecten

Mark Robben betoogt dat de wetgever een gefingeerde belastingheffing zoveel mogelijk moet vermijden.

23 november 2016 Mark Robben
"Panamese overdrachtsbelastingaspecten"

Mark Robben schetst enkele gevallen waarbij in buitenlandse transacties een overdrachtsbelastingclaim ontstaat, die soms zelfs verhaalbaar is op de vervreemder.

4 mei 2016 Mark Robben
Schizofrene zakelijkheid

Met ingang van 2012 bevat art. 5bis Uitv.besl. BRV een vrijstelling ter zake van de verkrijging van (fictieve) onroerende zaken, beperkte rechten daarop of de economische eigendom daarvan in het kader van een juridische fusie.

18 november 2015 Mark Robben