Drs. M.T.E. (Mark) Robben is werkzaam als Senior Fiscaal Expert bij HLB Witlox Van den Boomen, als wetenschappelijk medewerker/docent bij het Fiscaal Economisch Instituut (FEI) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (www.feibv.nl), en als fiscaal publicist en spreker bij Robben Fiscalisten.

Columns & Opinies

Fiscale ab-grensverkenning

Het kabinet onderhandelt momenteel over de Voorjaarsnota voor 2022. Afgaande op de in de media verschenen berichtgeving daarover zal er (flink) worden gesleuteld aan het nog maar in december 2021 gesloten coalitieakkoord. 

18 mei 2022 Mark Robben
Fiscale lotsverbondenheid

Recentelijk was in geschil of een verzoek om toepassing van de geruisloze-terugkeerfaciliteit ex art. 14c Wet VPB 1969 terecht was afgewezen. De belanghebbenden haalden bakzeil, omdat de bv in kwestie, die circa 1100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten verhuurde, geen materiële onderneming dreef. Er...

3 november 2021 Mark Robben
Een (te) ruime antimisbruikbepaling?

Per 1 januari 2021 is de omstreden startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting van kracht geworden. Deze startersvrijstelling zal per 1 april 2021 worden aangescherpt met een woningwaardegrens en een antimisbruikbepaling.

19 januari 2021 John Seerden, Mark Robben
Huurtoeslagspiegel

In Vakstudie Nieuws refereerde Edwin Heithuis al aan een van de grootste fiscaal-, staats- en bestuursrechtelijke dieptepunten van de afgelopen jaren: de toeslagenaffaire. Tienduizenden ouders die door de overheid als vermeende fraudeur zijn weggezet en zich geconfronteerd zagen met een ontspoorde...

13 januari 2021 Mark Robben
Overdrachtsbelastingtariefsgekte?

Op het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting vallen fiscaalinhoudelijk gezien de nodige (kritische) kanttekeningen bij te plaatsen. Tezamen met de (zeer) omstreden effectiviteit van deze tariefsmaatregel zouden dit voor het kabinet voldoende redenen moeten zijn om zich nog eens goed...

18 september 2020 Mark Robben, John Seerden
'Coronacoulance voor de overdrachtsbelasting'

Wanneer de coronacrisis tot gevolg heeft dat ondernemers hun activiteiten niet langer kunnen voortzetten, kan dat een gemeen en onredelijk overdrachtsbelastingtechnisch staartje krijgen.

8 april 2020 Mark Robben, John Seerden
EU-rechtelijke schandvlek?

Sinds 1 januari 2019 kent de Wet VPB 1969 de zogeheten earningstrippingsmaatregel. Deze generieke renteaftrekbeperking is een gevolg van de invoering van de EU-antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD 1), waarmee op EU-niveau wordt beoogd internationale belastingontwijking tegen te gaan...

5 februari 2020 Mark Robben
Suggestieve volkshuisvestelijke belastingheffing

Vorige week kondigde het ministerie van BZK aan (zie Nieuwsbericht ministerie van BZK, Gemiddelde huurverhoging beperkt tot inflatie, 07-06-2019, 15:00 uur) dat de ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van de minister van BZK om een wetsvoorstel in te dienen dat erin voorziet om de...

12 juni 2019 Mark Robben
Paarse eigenwoningergernis

De fiscale behandeling van de eigen woning heeft zich sinds de invoering van de Wet IB 2001 ontwikkeld tot een fiscaaltechnisch gedrocht; een fiscale Paarse krokodil die almaar uitdijt.

29 mei 2019 Mark Robben
Fiscale afschrijvingswaanzin

Het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. Een van de daarin opgenomen maatregelen betreft een grondslagverbreding voor de vennootschapsbelasting, bestaande uit een beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik.

5 december 2018 Mark Robben