Pieter Jansen is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Rechtsonzekerheid over meldingsplicht DAC6

De Europese Unie heeft met DAC6 ('mandatory disclosure') een politiek kunststukje tot stand gebracht.

14 oktober 2020 Pieter Jansen
Belastingadviseur is geen poortwachter

De Staatssecretaris van Financiën wil dat het bedrijfsleven en de belastingadviessector in het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ‘tax governance codes’ ontwikkelen met het doel belastingontwijking verder te beperken.

19 februari 2020 Pieter Jansen
In verzuim

De met de belastingrente gediende budgettaire doelen zijn niet verenigbaar met de verzuimrentegedachte, waarop zij is gebaseerd. Een belastingschuld is een bestuurlijke geldschuld als elke andere. De regeling moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

16 oktober 2019 Pieter Jansen
'Naming and shaming' van foute belastingadviseurs

'Naming and shaming' is een nogal primitieve sanctie. De schandpaal is niet voor niets in 1854 afgeschaft.

6 maart 2019 Pieter Jansen
‘Cordon sanitaire’

Belastingontduiking en belastingontwijking worden vaak in een adem genoemd. Vanuit een politiek perspectief ligt dat voor de hand. In beide gevallen wordt er een voordeel behaald ten laste van de belastingopbrengst van een of meer landen. Juridisch gaat het om principieel verschillende zaken...

22 augustus 2018 Pieter Jansen
Reageren is vooruitzien

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de per-elementbenadering van toepassing is op de fiscale-eenheidsregeling in Nederland en heeft reparatiemaatregelen aangekondigd die met terugwerkende kracht ingaan. De staatssecretaris heeft daarnaast een toekomstbestendige...

17 januari 2018 Pieter Jansen
Het belang van de schatkist

Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling voorop. Maar die vraagt eerder om verruiming dan om afschaffing van de inkeerregeling.

20 september 2017 Pieter Jansen
Nieuw in 2017: ‘mandatory disclosure’?

Pieter Jansen pleit voor een beperkt gebruik van een meldplicht betreffende mogelijke belastingontwijking.

4 januari 2017 Pieter Jansen
Onzorgvuldige wetgeving

Pieter Jansen weerlegt kritiek op de rechterlijke macht met betrekking tot uitspraken over door de wetgever onzorgvuldig in de wet vastgelegde regels.

25 mei 2016 Pieter Jansen
Fair share: ethiek of politiek?

Aan de belastingwet ligt mede de gedachte ten grondslag dat iedere burger, indien daartoe financieel in staat, zijn deel van de collectieve lasten draagt. Een belastingplichtige heeft daarbij het recht – in juridische zin – om de grenzen van zijn wettelijke verplichtingen te verkennen en aldus zijn...

6 januari 2016 Pieter Jansen