Thil van Kempen is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Artikelen van Thil van Kempen

Uitvergroot
Transparantie van besloten beleggings-cv’s in box 3

Regelmatig krijg ik de vraag of een commanditaire vennoot in box 3 zijn participatie in een besloten beleggings-cv moet aangeven of zijn aandeel in de afzonderlijke activa en passiva. Het zal duidelijk zijn dat de saldobenadering sinds het box 3-regime vanaf 2023 in de regel gunstiger is.

29 november 2023 3173
Uitvergroot
Stille maatschap met ‘eigen’ bv onder vuur

De personenvennootschap met de ‘eigen’ bv wordt in de praktijk met regelmaat gebruikt met de bedoeling (gebruikelijk) loon fiscaal te transformeren in winst uit onderneming. De dga zegt in dat geval zijn dienstbetrekking op bij zijn bv en vervolgens sluiten de bv en de dga een vennootschapsovereenkomst waarin onder meer wordt vastgelegd dat de bv haar objectieve onderneming inbrengt en de dga zijn arbeid. Op voorwaarde dat de dga zijn winstaandeel uit de personenvennootschap in de hoedanigheid van ondernemer geniet, kan de belastingdruk op die manier worden gereduceerd ten gevolge van de zelfstandigen- en startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

30 november 2022 1158
Uitvergroot
Naar een redelijke verdelingstermijn bij echtscheiding

Een aanmerkelijkbelanghouder die een huwelijksgoederengemeenschap aangaat, wordt geacht de helft van zijn aandelen te hebben vervreemd aan zijn echtgenoot. Art. 4.17 Wet IB 2001 bevat voor die situatie een doorschuifregeling. De aandelen die nu deel uitmaken van een huwelijksgoederengemeenschap, worden aan beide echtgenoten voor de helft toegerekend.

11 november 2021 290
Uitvergroot
Samentelbepaling KIA bij personenvennootschappen geldt soms niet

In zijn arrest van 24 mei 2019 overwoog de Hoge Raad dat een vennoot recht heeft op het vaste bedrag aan KIA van in 2019 € 16.051, indien zowel het investeringsbedrag binnen de onderneming van de belastingplichtige als de samengestelde investeringen als bedoeld in art. 3.41 lid 3 Wet IB 2001 binnen de bandbreedte van de derde rij van de KIA-tabel blijven.

18 december 2019 51
Uitvergroot
Een te milde rekeningcourantmaatregel

Aangekondigd is dat het kabinet een rekeningcourantmaatregel gaat uitwerken om excessief lenen van de eigen BV te bestrijden. Doelstelling van de regeling die per 2022 moet ingaan, is langdurig uitstel van de aanmerkelijkbelangheffing en tijdrovende discussies over uitdelingen tegen te gaan.

12 december 2018 69
Uitvergroot
Geen tariefcorrectie voor inkomensvormende aftrekposten

Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het basistarief van (afgerond) 37% worden vergolden. Dit zou volgens het Regeerakkoord gaan gelden voor ‘alle aftrekposten'. Mijns inziens is dat een goed uitgangspunt, maar enige nuancering is gewenst.

22 november 2017 15
Uitvergroot
Herleving personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid

Thil van Kempen gaat in op het initiatief om het wetsvoorstel personenvennootschappen nieuw leven in te blazen.

30 november 2016 22
Uitvergroot
Toevallige waardemutaties in de terbeschikkingstellingsregeling

Indien een vermogensbestanddeel lopende de bezitsperiode in de terbeschikkingstellingsregeling wordt betrokken, wordt het op de openingsbalans te boek gesteld voor de waarde in het economische verkeer (WEV). Wordt ten gevolge van het einde van de terbeschikkingstelling het vermogensbestanddeel onttrokken aan het werkzaamheidsvermogen, dan geldt hetzelfde voor de slotbalans. Doordat de ‘terbeschikkingstellingsovereenkomst' in de verbonden relatie van invloed is op de WEV, kunnen toevallige waardemutaties in het resultaat worden betrokken zonder dat feitelijk sprake is van een voor- of nadeel bij de belastingplichtige.

25 november 2015 17
Uitvergroot
Verlies op onzakelijke lening of borgstelling door DGA

De leer van de Hoge Raad omtrent de onzakelijke lening in de terbeschikkingstellingsregeling is ook van toepassing op een onzakelijke hoofdelijke aansprakelijkheid of borgstelling.

26 november 2014 20