Het omvangrijke steunpakket van het kabinet om de coronacrisis het hoofd te bieden, is dankbaar in ontvangst genomen. Intussen oppert fiscaal Nederland meer maatregelen om het bedrijfsleven overeind te houden. Zo ook op vennootschapsbelastinggebied. Frank Elsweier van EY en Tilburg University wijst op het tijdens de kredietcrisis in 2009 en 2010 ingezette fiscale stimuleringspakket en noemt nog enkele andere denkbare tegemoetkomingen. En het bedrijfsleven kan zelf ook nog het nodige doen om het jaar 2020 ondanks de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. 

Extra tegemoetkomingen

Net als andere fiscalisten die de redactie van TaxLive spreekt, is ook Elsweier, werkzaam bij Bureau Vaktechniek van EY en universitair docent aan de Tilburg University, vol lof over het steunpakket van het kabinet om het bedrijfsleven getroffen door de coronacrisis te helpen. "Fiscale maatregelen als een vergaande versoepeling van het bijzonder uitstel van belastingbetaling, een forse verlaging van de invorderings- en belastingrente en geen verzuimboete voor het niet betalen van loonheffingen en btw, geven ondernemers extra liquiditeitsruimte. Maar er is meer mogelijk. Met soortgelijke maatregelen als destijds opgetuigd tijdens de kredietcrisis van 2008/2009, kan het kabinet het bedrijfsleven extra tegemoet komen."

Liquiditeitsverruimende maatregelen

Elsweier doelt op liquiditeitsverruimende maatregelen, zoals een verlenging van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting van één jaar naar drie jaar, een verlaging van het VPB-tarief, een tijdelijk willekeurige afschrijving op bedrijfsinvesteringen en een herintroductie van de afwaardering van recent aangekochte deelnemingen. “Daalt een deelneming vanwege de coronacrisis in waarde, dan kun je door de deelnemingsvrijstelling het verlies niet nemen. De oude 13ca-bepaling in de Wet Vpb bood de mogelijkheid om bij waardedalingen van de deelneming gedurende de eerste vijf bezitsjaren een afwaarderingsverlies ten laste van de winst te brengen. Het zou mooi zijn als deze bepaling tijdelijk herleeft, maar wel met de restrictie dat als de deelneming na de coronacrisis weer in waarde stijgt, de deelnemingsvrijstelling op die stijging niet van toepassing is.”

Een verruiming van de sinds 2019 geldende generieke renteaftrekbeperking, de earningsstrippingmaatregel, is een andere tegemoetkoming die Elsweier oppert. “Door de maatregel is de gesaldeerde rente op bank- en concernleningen nog maar aftrekbaar tot maximaal 30% van het bruto (belastbare) bedrijfsresultaat (EBITDA) of tot € 1 miljoen. Voor het mkb is die renteaftrekgrens vaak wel voldoende, maar de grotere bedrijven lopen hier wél tegenaan. Door de coronacrisis moeten zij wellicht meer lenen om het hoofd boven water te kunnen houden, terwijl het bedrijfsresultaat in 2020 mogelijk heel laag uitpakt. Een tijdelijke verruiming van de drempel van € 1 miljoen naar bijvoorbeeld € 3 miljoen zou in deze uitzonderlijke situatie welkom zijn. Een dergelijke verruiming past binnen de Europese richtlijn en bijvoorbeeld Duitsland heeft als standaard een € 3 miljoen-drempel.”

Soepel beleid

Met soepel beleid kunnen het kabinet en de Belastingdienst het bedrijfsleven verder ondersteunen. “Even soepel omgaan met de substance-eisen,” noemt Elsweier als voorbeeld. “Door de reisrestricties kunnen fysieke bestuursvergaderingen nu geen doorgang vinden. Dat kan wringen met de substance-eisen. Een tijdelijke versoepeling van het substance-beleid voorkomt de nodige vestigingsplaatsdiscussies.”

Het kunnen vormen van een voorziening op de eindbalans van 2019 als gevolg van de corona-uitbraak is een ander voorbeeld van soepel beleid. Elsweier: “Een dergelijke voorziening verlaagt de winst voor 2019 zodat er minder belasting hoeft te worden betaald. Volgens de regels van goed koopmansgebruik kan een voorziening alleen betrekking hebben op toekomstige uitgaven en niet op mogelijk lagere omzetverwachtingen. Voor aan corona gerelateerde uitgaven is een voorziening te vormen als wordt voldaan aan het oorsprongvereiste, het toerekeningsvereiste en het zekerheidsvereiste. Of er op 31 december 2019 al voldoende uitzicht was op een coronacrisis en daarmee de kans dat de uitgaven daadwerkelijk zullen plaatsvinden, is de grote vraag voor het op eindbalans opnemen van een corona-voorziening. Het zou fijn zijn als hier meer duidelijkheid over komt.”

Bedrijven zelf aan zet

Bedrijven en hun fiscaal adviseurs kunnen ook zelf nog het nodige doen om het jaar 2020 ondanks de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. “Dat kan door aandacht te besteden aan de fiscale, financiële en juridische structuur van het bedrijf,” aldus Elsweier. “Kijk voor de fiscale winstbepaling of je mogelijk een voorziening kunt vormen, wellicht zijn voorraden af te waarderen of kan voor bepaalde bedrijfsmiddelen nu een lagere bedrijfswaarde worden gehanteerd. Analyseer voor de financiële structuur de lopende interne en externe leningen. Een afwaarderingsverlies op een verstrekte lening is in principe aftrekbaar, maar een aandachtspunt daarbij is de onzakelijke lening problematiek. Een interne lening omzetten in kapitaal zou wellicht ook gewenst kunnen zijn. Een ander punt waar naar gekeken kan worden, zijn de binnen concern gehanteerde verrekenprijzen. Voor de concernstructuur spelen vragen als het wel of niet aangaan van een fiscale eenheid om de verliezen in de komende maanden van de ene vennootschap te kunnen verrekenen met de winsten van een nog goed draaiende vennootschap. Of is juist het verbreken van een fiscale eenheid in deze crisistijd de beste keuze? Verbreking leidt tot een grotere renteaftrekruimte omdat zo meerdere keren gebruik kan worden gemaakt van de drempel van de earningsstrippingmaatregel, maar dit gaat mogelijk wel ten koste van voordelen van het hebben van een fiscale eenheid. Ook kan voor de juridische structuur worden bekeken of fuseren of juist splitsen van vennootschappen verstandig is. Kortom, achterover leunen tijdens de coronacrisis is er niet bij.”

Bron: Redacteur Marit Muller

Informatiesoort: Nieuws, Interviews

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Dossiers: Corona

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

7

Gerelateerde artikelen