Veel Nederlandse bv's zijn samen met een of meerdere andere bv's onderdeel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Zo'n fiscale eenheid biedt voordelen, maar er kleven ook nadelen aan. Bovendien staat de Nederlandse regeling onder druk als gevolg van recente ontwikkelingen in het Europese recht. Voldoende redenen om de voor- en nadelen van een fiscale eenheid te benoemen. Het is namelijk mogelijk dat het beter is om een bestaande fiscale eenheid te verbreken.

Voordelen fiscale eenheid vennootschapsbelasting

  • Er hoeft maar één (gezamenlijke) aangifte vennootschapsbelasting te worden gedaan, wat een kostenbesparing kan opleveren.
  • De verliezen van de ene bv in de fiscale eenheid kunnen worden verrekend met de winsten van een andere bv van de fiscale eenheid. Neemt u bijvoorbeeld een vennootschap over en financiert u dit met leningen? Het verlies van de kopende vennootschap (door de betalingen van rente) kan dan onder voorwaarden worden verrekend met de winsten van de overgenomen vennootschap.
  • Onderlinge transacties vallen weg in de fiscale consolidatie en leiden daarom niet tot belastingheffing. Dat geldt in beginsel ook voor boekwinsten op activa die u binnen de fiscale eenheid overdraagt. Hierdoor kunt u binnen de fiscale eenheid herstructureren zonder meteen fiscaal te hoeven afrekenen.

Nadelen fiscale eenheid vennootschapsbelasting

  • De resultaten van de verschillende vennootschappen worden samengevoegd.  Daardoor zal eerder het hogere belastingtarief van 25% van toepassing zijn dat geldt bij winsten boven € 200.000.
  • In sommige situaties, met name als er onderlinge vorderingen/schulden zijn, kan het aangaan van een fiscale eenheid leiden tot een verplichte fiscale afrekening. Dit geldt ook bij verbreking van een fiscale eenheid.
  • Het overdragen van activa (bijvoorbeeld in het kader van een herstructurering) leidt binnen een fiscale eenheid weliswaar niet direct tot vennootschapsbelastingheffing, maar kan bij verbreking van de fiscale eenheid binnen zes (en soms drie) jaar na deze overdracht alsnog leiden tot een fiscale afrekening.
  • De onderdelen van de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de fiscale eenheid als geheel.
  • Als er sprake is van een fiscale eenheid heeft de Belastingdienst veel ruimere bevoegdheden om belastingschulden- en vorderingen te verrekenen. Deze bevoegdheid geldt ook voor andere belastingen zoals de btw en de loonbelasting.
  • De mogelijkheden om bij liquidatie van een dochtervennootschap een verlies te nemen binnen de fiscale eenheid worden beperkt. 

Wanneer is het verstandig om een fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken?

Wegen de voordelen van een fiscale eenheid niet (meer) op tegen de nadelen? Dan kunt u overwegen de fiscale eenheid (op eigen verzoek) te verbreken. Het is natuurlijk van belang dat u eerst de gevolgen van de verbreking in kaart brengt, waaronder de vraag of de verbreking leidt tot een fiscale afrekening. 
 
Wilt u de  fiscale  eenheid verbreken? Dan komt de vraag per welke datum dit het beste kan. Bij de totstandkoming en verbreking van een fiscale eenheid  moet een vermogensopstelling worden gemaakt. Het is het meest logisch om de fiscale eenheid per de eerste dag van het nieuwe boekjaar (meestal 1 januari) te verbreken. Hiermee voorkomt u dat tussentijdse vermogensopstellingen gemaakt moeten worden, hetgeen leidt tot extra kosten.

Geen terugwerkende kracht

Er wordt geen terugwerkende kracht verleend aan een verzoek tot verbreking van een fiscale  eenheid. Wenst u de fiscale eenheid per 1 januari 2016 te verbreken? Dien het verzoek dan uiterlijk medio december 2015 bij de Belastingdienst in.
 
 

Bron: ABAB Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

73

Gerelateerde artikelen