In het kader van de invoering van de integrale tarieven 2015 is een aantal medisch specialisten gaan werken vanuit hun persoonlijke besloten vennootschap. Deze specialisten hebben te maken met de gebruikelijk loonregeling. De uitdaging is om een zo laag mogelijk gebruikelijk loon vast te stellen want wie wil er 52% belasting betalen terwijl het niet hoeft. Indien je geld te kort komt kan de bv bijspringen. De daaruit voortvloeiende schuld wordt wel een keer afgelost door het uitkeren van dividend. Dit klonk als muziek omdat dividend uitkeren in totaal een belastingdruk kent van 40%.

De vaststellingsovereenkomst en regels voor rekening-courant

De Belastingdienst heeft uiteraard alle ontwikkelingen gevolgd en besloten om een vaststellingsovereenkomst op te stellen welke alleen van toepassing is voor de medisch specialist.
 
De belangrijkste bepalingen van deze overeenkomst zijn:
  • Het fiscale loon bedraagt minimaal € 120.000 uitgaand van een 45-urige werkweek. Bij een langere of kortere werkweek dient het loon naar rato te worden aangepast.
  • De rekening-courantschuld van de aandeelhouder aan de vennootschap mag op 31 december 2015 niet meer bedragen dan € 17.500.
  • Als op 31 december 2015 de rekening-courantschuld hoger is dan € 17.500 zal deze in 2016 door middel van een dividenduitkering weer tot € 17.500 teruggebracht moeten worden.
  • Geldleningen vallen niet onder de rekening-courantschuld. Met de geldleningen  dienen vermogensbestanddelen te worden gefinancierd. Geldleningen dienen onder zakelijke voorwaarden te worden aangegaan.
Er is geen verplichting om deze overeenkomst te tekenen. De Belastingdienst heeft echter al aangegeven dat zij dan de vrijheid heeft om het gebruikelijk loon hoger vast te stellen. In hoeverre zij dit kan aanpassen, valt te bezien. Het tekenen van de vaststellingsovereenkomst biedt de zekerheid dat er achteraf geen discussie met de Belastingdienst ontstaat over de in de vaststellingsovereenkomst opgenomen bepalingen.

Bezwaren

Een van de bezwaren tegen de vaststellingsovereenkomst is dat geen rekening wordt gehouden met de inverdienende medisch specialist. Hij/zij kan de vaststellingsovereenkomst dan ook niet tekenen. Wellicht dat in een dergelijke situatie op individuele basis met de Belastingdienst een afspraak kan worden gemaakt over de hoogte van het salaris.
 
Een ander bezwaar is dat de bepalingen omtrent de rekening-courant verhouding geen wettelijke basis kennen. Het is echter onduidelijk hoe hard de Belastingdienst dit gaat spelen.

Belangrijk voor de al langer bestaande bv

De vaststellingsovereenkomst is ook opgesteld voor de medisch specialist die al langer werkzaam is vanuit zijn persoonlijke vennootschap. Vaak zijn in deze bv's hoge rekening-courant schulden aanwezig. Deze dienen in 2016 tot een schuld van € 17.500 te worden afgelost. Ook voor deze groep geldt de vraag: hoe hard gaat de Belastingdienst dit spelen?
 
 

Bron: Accon avm

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen