Het pensioenstelsel is voor flexibele arbeidskrachten, ZZP-ers en bedrijven complex en ondoorzichtig. De pensioenregelgeving lijkt niet goed toegesneden op de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt en de toename van flexibele arbeidsrelaties. Pensioenwet- en regelgeving, die voor de traditionele arbeidsovereenkomst is geschreven, gaat steeds meer knellen. Dat schrijft Actal (het Adviescollege toetsing regeldruk) na onderzoek in een advies aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De complexiteit en regeldruk voor werknemer, ZZP-er en bedrijf kan met behulp van een aantal maatregelen fors worden verminderd.

Minder regeldruk haalbaar

Ruim 31% van de beroepsbevolking is als flexibele arbeidskracht c.q. ZZP-er werkzaam. De totale omvang van de regeldruk als gevolg van deze flexibele arbeid is voor het pensioendomein geraamd op ca. € 346 mln. Deze omvang kan de komende jaren toenemen als nog meer mensen flexibel gaan werken en de arbeidsmobiliteit verder toeneemt. "Deze regeldruk kan fors naar beneden als een aantal ingrijpende maatregelen wordt doorgevoerd", stelt collegevoorzitter Jan ten Hoopen. De voorgestelde maatregelen verminderen niet alleen
de regeldruk voor burgers en bedrijven. Ook de administratie- en beheerskosten van pensioenuitvoerders kunnen hierdoor lager uitvallen. Deze lagere uitvoeringskosten kunnen in de hoogte van de pensioenpremie worden verdisconteerd. En die wordt uiteindelijk door burgers en bedrijven betaald.

Uniforme gegevensuitvraag en systematiek in de toekomst?

De regeldruk voor bedrijven kan omlaag door loonbegrippen uit het fiscale domein en die uit het pensioendomein te uniformeren. Samen met een uniformering van de systematiek voor heffing en afdracht is een maximaal effect op de regeldruk van bedrijven te realiseren. Bedrijven zouden hierdoor ook met minder uitvoerende instanties te maken kunnen krijgen.

Uitpuilende schoenendozen verleden tijd?

De flexibele arbeidskrachten, maar ook werknemers met vaste contracten die regelmatig van werkgever veranderen, ontvangen als gevolg van de vele arbeidsrelaties meer dan gebruikelijk informatie, brieven en overzichten van verschillende pensioenuitvoerders. Ontsluiting van alle pensioeninformatie en overzichten via één portal voorkomt dat zij telkens inhoudelijk dezelfde brieven moeten lezen. Toezending van papieren informatiedragers kan volledig achterwege blijven. Digitale ontsluiting maakt ook het bewaren en archiveren van pensioeninformatie en overzichten makkelijker. "Uitpuilende schoenendoezen met pensioenoverzichten zijn verleden tijd", aldus Jan ten Hoopen. Verplichte afkoop van zeer geringe bedragen, waardeoverdrachten van kleine pensioenen van en vergroting van sectoren kunnen de regeldruk voor arbeidskrachten nog verder verminderen.
 
Advies Actal
 

Bron: Actal

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen