Het hof oordeelt dat advocaatkosten die zijn gemaakt voor de toedeling van de voormalige echtelijke woning niet aftrekbaar zijn. Er is geen sprake van kosten tot verwerving, inning of behoud van periodieke uitkeringen.
De zaak (Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7882) gaat als volgt. Man en vrouw scheiden in 2011. De man betaalt € 20.000 aan advocaatkosten. Deze kosten hebben onder meer betrekking op:
  • de toescheiding van de lijfrentepolis;
  • pensioenverevening;
  • de toedeling van de voormalig echtelijke woning;
  • de toedeling van spaartegoeden
Bij zijn aangifte inkomstenbelasting brengt de man de gemaakte advocaatkosten in mindering. De inspecteur weigert de aftrek voor zover de kosten betrekking hebben op de toedeling van de woning en de spaartegoeden. De man is het daar niet mee eens en stelt dat de woning en het spaartegoed zijn aan te merken als pensioenvoorzieningen. De kosten die hij heeft gemaakt tot inning, verwerving of behoud zijn volgens hem aftrekbare kosten.
 
Het hof oordeelt dat er geen sprake is van aftrekbare kosten van uitkeringen en verstrekkingen (artikel 3.108 Wet IB 2001). In de artikelen 3.101 tot en met 3.107 Wet IB 2001 is omschreven wat daaronder verstaan wordt. De woning en het spaartegoed behoort daar niet toe. Het hof wijst het beroep van de man af.

Belang voor de praktijk

De stelling van de man dat de woning en het spaartegoed feitelijk gezien kunnen worden als een pensioenvoorziening is nog niet eens zo onbegrijpelijk. De gedachte sluit aan op de maatschappelijke discussie rond een meer integrale benadering van wonen, zorg en pensioen. Wij verwijzen naar het Netspar rapport. Wat de toekomst ook mag brengen, onder de huidige fiscale wetgeving zijn de eigen woning en het spaartegoed geen pensioenvoorzieningen waarvoor dit soort aftrekbare kosten in aanmerking kunnen worden genomen.
 
De advocaatkosten die betrekking hebben op de verkrijging van het pensioen en de lijfrente zijn wel aftrekbaar. Daarover bestond ook geen verschil van mening tussen de man en de belastinginspecteur.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

8

Gerelateerde artikelen