Sinds 2010 geldt een inkomstenbelastingvrijstelling voor onder andere enkele SNL-subsidies, gericht op beheer van natuur en landschapselementen én voor enkele subsidies onder de SKNL. Een recente brief van de staatssecretaris van EZ maakt duidelijk dat deze subsidies belast worden per 2014, tenzij provincies de belastingvrijstelling melden bij de Europese Commissie!
In de brief die de staatssecretaris van Economische Zaken op 14 januari jl. naar de Tweede Kamer stuurde, staan de fiscale aspecten van natuursubsidies centraal.

Einde vrijstelling inkomstenbelasting per 2014?

Voor onder andere enkele SNL-subsidies die gericht zijn op natuurbeheer en het beheer van landschapselementen geldt sinds 2010 een inkomstenbelastingvrijstelling. Dat is ook het geval voor subsidies voor inrichting en functieverandering onder de SKNL. Zoals bekend, moet de Europese Commissie goedkeuring verlenen aan die belastingvrijstelling. De staatssecretaris meldt in deze brief nu echter – verrassend! – dat de goedkeuring van de Europese Commissie voor deze belastingvrijstelling op 1 januari 2014 is afgelopen. 
 
Betekent dit nu dat deze subsidies vanaf 2014 met inkomstenbelasting zijn belast? De staatssecretaris geeft aan dat het kabinet de vrijstelling wel wil voortzetten, maar dat de goedkeuring van de Europese Commissie hier essentieel is. De provincie blijkt echter verantwoordelijk te zijn voor de melding van de vrijstelling aan de Europese commissie. Kortom, er is actie nodig van provinciebewoners (u dus) om ervoor te zorgen dat de provincies die meldingen aan de Europese Commissie zo spoedig mogelijk doen. De staatssecretaris wekt namelijk de indruk dat dergelijke verzoeken nog niet zijn gedaan (anders was niet vermeld dat de goedkeuring per 1 januari 2014 is afgelopen).
 
Vermoedelijk zijn sommige provincies behoorlijk geschrokken van deze brief van de staatssecretaris. De hoop is echter dat de meeste provincies de Tweede Kamer toch gerust kunnen stellen met de mededeling dat zij de melding wel tijdig hebben gedaan (en dat de nieuwe goedkeuring van de Europese Commissie al binnen is).

Btw: subsidies soms belast

De staatssecretaris maakt in deze brief ook nog even een uitstapje naar het onderwerp ‘btw en natuursubsidies'. Gemeld wordt dat SNL-subsidies met 21% btw worden belast in de volgende (vereenvoudig weergegeven) situatie: een pachter ontvangt een subsidie voor het beheer van een stuk van de verpachter-Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten. De landeigenaar was hierbij met de pachter overeengekomen dat de pachter dit beheer moest verrichten. In deze situatie wordt de subsidie met 21% belast. De staatssecretaris baseert zich hierbij op een uitspraak van de belastingrechter uit mei 2012. 
 

Bron: Alfa Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Omzetbelasting

3

Gerelateerde artikelen