Van alle ministeries heeft het Ministerie van Financiën de meeste onvolkomenheden. Deze hebben (indirect) betrekking op de aansturing van de Belastingdienst, het toezicht op de naleving van belastinginning en de noodzakelijke modernisering. Dit staat in het Verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer.
Het omvangrijke investeringsprogramma van de Belastingdienst (€ 1,1 miljard voor de periode tot 2020) is in 2016 feitelijk stilgevallen. Eerder had de staatssecretaris zelf gezegd hoe belangrijk deze vernieuwing is. De Tweede Kamer had ingestemd met het budget. De Belastingdienst beschikt nog steeds niet over de juiste managementinformatie om te sturen op de vernieuwing en lering te trekken uit eerdere problemen. Weliswaar stuurt de staatssecretaris van Financiën het parlement veel informatie, maar dat weet nog niet waar het aan toe is als het gaat om de (on)mogelijkheden om het fiscale stelsel te vernieuwen. Over de investeringsagenda is die zelfs bijzonder karig. Na de grote personeelsuitstroom in 2016 en voor de komende jaren wordt in 2017 voor circa de helft van de vrijgevallen bedrijfskritieke functies nieuw personeel geworven. Formeel is de voor de dienst nadelige vertrekregeling rechtmatig. De vertrekregeling kost echter wel € 714 miljoen (inclusief een mogelijke strafheffing van € 178 miljoen). 
 
Daarnaast bestaat op specifieke onderdelen het risico dat de Belastingdienst te weinig toezicht houdt. Zo zijn de boekenonderzoeken voor de assurantiebelasting en andere kleinere belastingregelingen vrijwel stilgevallen, wat voor 2016 niet de bedoeling was. Verder heeft de fiscus de eigen aangifte van loon- en vennootschapsbelasting niet op orde. Inmiddels is de Belastingdienst er wel in geslaagd om de verouderde ICT-systemen beter te beheersen. Dit geldt niet langer als een ernstige onvolkomenheid. 
 
Herijking van de investeringsagenda is verstandig. Op dit moment verdient het  vinden van de juiste balans tussen modernisering van de bedrijfsvoering van de Belastingdienst en de realisatie van nieuwe politieke ambities op fiscaal gebied nadrukkelijk aandacht van Kamer en kabinet. 
 
 

Bron: Algemene Rekenkamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen