De Algemene Rekenkamer heeft per brief van 18 februari 2014 de Tweede Kamer geïnformeerd in te stemmen met het verzoek onderzoek te gaan doen naar constructies voor belastingontwijking en de relatie met fiscale verdragen die Nederland met andere landen heeft afgesloten.
Het verzoek van de Tweede Kamer dateert van 3 december j.l. In het onderzoek zal ingegaan worden op de vraag waarom in bepaalde gevallen bedrijven vrijstelling voor belastingafdracht overeenkomen met de Belastingdienst. De zogenoemde rulings die bedrijven met de Belastingdienst afspreken op basis van regelgeving en verdragen worden in dit onderzoek getoetst. In het verleden heeft de Algemene Rekenkamer eerder onderzoek gedaan naar deze rulingspraktijk waarbij de baten en lasten van internationaal opererende concerns worden toegerekend naar bepaalde vestigingen en bijkantoren. 
Ook de positie die Nederland ten opzichte van andere landen inneemt in het netwerk van fiscale verdragen zal worden geschetst. 
Aan de hand van een steekproef wordt nagegaan hoe de Belastingdienst in de afgelopen jaren toezicht heeft gehouden op de verplichting dat bijkantoren van concerns daadwerkelijk in Nederland activiteiten hebben ontplooid om in aanmerking te komen voor belastingvrijstelling. 
In dit onderzoek zal ook een beeld geschetst worden van de omvang van de bedragen die gemoeid zijn met dividend, interest (renteopbrengsten) en royalties (opbrengsten uit rechten) waarmee Nederland te maken heeft.
 
Brief Algemene Rekenkamer
 

Bron: Algemene Rekenkamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen