Een man brengt in een jaar zijn in de voorgaande jaren niet afgetrokken lijfrentepremies in aftrek. Volgens het hof beperkt de Belastingdienst terecht de aftrek tot alleen de in dat jaar betaalde lijfrentepremies.
De zaak (Hof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9611) verloopt als volgt. Een man sluit in 2007 een lijfrenteverzekering met een jaarlijkse premie van € 600. Hij vergeet echter de premies in aftrek te brengen. Bij zijn aangifte over het belastingjaar 2010 trekt hij naast de in 2010 betaalde premie ook de in 2007, 2008 en 2009 betaalde premies in aftrek. De Belastingdienst beperkt de aftrek tot de in 2010 betaalde lijfrentepremie.
 
Met een verwijzing naar artikel 3.130, lid 1, Wet IB 2001 concludeert het hof dat premies voor lijfrenten voor aftrek in aanmerking komen op het tijdstip waarop deze zijn betaald of verrekend, voor zover de verrekening niet leidt tot een schuldig gebleven bedrag. Alleen de in 2010 betaalde lijfrentepremie komt dus in aanmerking voor aftrek.

Belang voor de praktijk

De wet is duidelijk: premies voor lijfrenten komen voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop deze zijn betaald of verrekend. In het verleden bestond de mogelijkheid om lijfrentepremies die waren betaald tot een bepaalde datum terug te wentelen naar het voorafgaande belastingjaar. Deze mogelijkheid is echter vervallen met ingang van 1 januari 2011. Alleen bij omzetten van een oudedagsreserve of stakingswinst in een lijfrente bestaat nog de mogelijkheid om terug te wentelen. De premie moet dan wel binnen 6 maanden na afloop van het belastingjaar zijn voldaan. De mogelijkheid van ‘vooruitwentelen' – wat de man hier eigenlijk wil – heeft nooit bestaan.
 
Als een belastingplichtige vergeet zijn lijfrentepremie in aftrek te brengen, heeft hij een aantal mogelijkheden om het verzuim te herstellen:
  • Aanpassen van de aangifte voor zover er nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting is opgelegd;
  • Indienen van een bezwaarschrift als er een definitieve aanslag inkomstenbelasting is opgelegd en de bezwaartermijn nog niet verstreken is;
  • Verzoeken om ambtshalve teruggave als er een definitieve aanslag inkomstenbelasting is opgelegd en de bezwaartermijn verstreken is.
Mochten de vorengenoemde mogelijkheden niet tot het gewenste resultaat leiden, dan rest een verzoek tot afgifte van een saldoverklaring. Meer informatie hierover staat op de website van de Belastingdienst.
 
Lees ook het thema Lijfrenten.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

18

Gerelateerde artikelen