Op 1 december heeft de Europese Commissie meerdere wetsvoorstellen gepubliceerd op het gebied van btw en e-commerce. Als dit ‘e-commerce-btw-pakket' echt – geheel of gedeeltelijk – aangenomen wordt, zal het een grote impact hebben op e-commercebedrijven die actief zijn binnen de EU.
In dit nieuwsbericht bespreekt Baker Tilly Berk de vier belangrijkste elementen van de voorstellen van de Commissie bespreken:
  1. Afschaffing van de btw-vrijstelling voor de invoer van kleine zendingen;
  2. Afschaffing van de huidige drempelbedragen voor intracommunautaire afstandsverkoop en invoering van een btw-drempel voor kleine e-commercebedrijven;
  3. Uitbreiding van de bestaande btw-MOSS (Mini-One-Stop-Shop);
  4. Afschaffing van gedifferentieerde btw-tarieven voor de levering van e-publicaties.
Hieronder bespreekt Baker Tilly Berk deze elementen gedetailleerder bespreken in de aangegeven volgorde. Bovendien zullen ze de mogelijke implicaties aankaarten van de voorstellen voor e-commercebedrijven die actief zijn (of willen zijn) binnen de EU.
 
1. Afschaffing van de btw-vrijstelling voor de invoer van kleine zendingen
Onder bepaalde voorwaarden staat de huidige Europese btw-wetgeving toe dat zendingen van geringe waarde die uit landen buiten de EU naar klanten binnen de EU verzonden worden, belastingvrij zijn. Deze ‘btw-vrijstelling bij de invoer van kleine zendingen' betreft meestal kleine pakketjes met een waarde tot € 22. 
 
De Commissie heeft nu voorgesteld om de btw-vrijstelling bij de invoer van kleine zendingen af te schaffen. Een belangrijke reden hiervoor is het feit dat de vrijstelling van btw op kleine zendingen tot oneerlijke concurrentie zou leiden – aangezien e-commercebedrijven die goederen verzenden vanaf een locatie binnen de EU er geen gebruik van kunnen maken. Daarnaast lopen de lidstaten grote bedragen mis aan invoer-btw. 
 
Als dit voorstel aangenomen wordt, zal de afschaffing van de btw-vrijstelling voor de invoer van kleine zendingen waarschijnlijk een grote impact hebben op e-commercebedrijven binnen en buiten de EU die op het ogenblik goederen verzenden aan (particuliere) klanten binnen de EU vanaf een opslag die zich buiten de EU bevindt. Aangezien ze niet langer gebruik zouden kunnen maken van de btw-vrijstelling, zou de verkoopprijs van hun producten omhooggaan.
 
2. Afschaffing van de huidige drempelbedragen voor intracommunautaire afstandsverkoop en invoering van een btw-drempel voor kleine e-commercebedrijven 
Onder de huidige btw-wetgeving moeten e-commercebedrijven die goederen verzenden vanuit één lidstaat naar particuliere klanten in andere lidstaten (bijv. via online webwinkels) btw in rekening brengen in de lidstaat waar het vervoer van de goederen eindigt. Deze ‘afstandsverkoopregeling' is echter alleen van toepassing als deze e-commercebedrijven een bepaalde jaarlijkse omzetdrempel overschrijden. 
 
De Commissie heeft nu voorgesteld om de zogenaamde ‘afstandsverkoopdrempel' af te schaffen, zodat de afstandsverkoopregeling al vanaf de eerste levering van toepassing zou zijn. De Commissie wil echter ook een gemeenschappelijke btw-drempel invoeren voor kleine e-commercebedrijven – die niet alleen van toepassing zou zijn op de afstandsverkoop van goederen, maar ook op bepaalde dienstencategorieën (bijv. elektronische diensten). Als e-commercebedrijven voor dergelijke transacties onder de jaarlijkse drempel van € 10,000 blijven, hoeven ze geen btw in rekening te brengen in de ‘lidstaat van consumptie' (vaak de lidstaat waarnaar de goederen verzonden worden of waar de particuliere klant woont. In plaats daarvan kunnen ze het btw-tarief van hun eigen lidstaat in rekening brengen. 
 
Volgens Baker Tilly Berk is de nieuw voorgestelde btw-drempel vooral voordelig voor beginnende e-commercebedrijven. De afschaffing van de bestaande afstandsverkoopdrempel zou echter veel e-commercebedrijven die actief zijn binnen de EU ertoe dwingen om hun zaken- en belastingprocessen te herzien (zie hieronder, onder ‘implicaties van de voorstellen').
 
3. Uitbreiding van de btw-MOSS (Mini-One-Stop-Shop)
De huidige ‘Btw-Mini-One-Stop-Shop' (hierna btw-MOSS genoemd) staat toe dat bedrijven die telecommunicatie-, televisie- en elektronische diensten leveren in meerdere lidstaten, slechts in één lidstaat btw-aangifte doen en btw betalen (namelijk de lidstaat waar ze ingeschreven zijn). Hierdoor hoeven zulke bedrijven zich niet in elk van die lidstaten apart in te schrijven voor btw-doeleinden.
 
Gezien de bovengenoemde administratieve voordelen, heeft de Commissie voorgesteld om de huidige btw-MOSS uit te breiden naar andere transactiecategorieën. Deze categorieën omvatten de afstandsverkoop van goederen naar andere lidstaten (bijv. via online webwinkels) door e-commercebedrijven die zich binnen de EU bevinden. De voorstellen van de Commissie houden in dat de btw-MOSS ook van toepassing zal zijn op de afstandsverkoop van goederen die geïmporteerd worden uit derde landen en gebieden, met een intrinsieke waarde van maximaal € 150. Baker Tilly Berk is van mening dat voor e-commercebedrijven die zich bezig houden met deze transactiecategorieën, de uitbreiding van de btw-MOSS een welkome verandering zou zijn.
 
4. Afschaffing van gedifferentieerde btw-tarieven voor de levering van e-publicaties
Onder de huidige Europese btw-regeling hebben lidstaten de mogelijkheid om een gereduceerd tarief toe te passen op de levering van publicaties op fysieke dragers (bijv. in drukvorm of op cd-rom). Echter met betrekking tot de levering van zogenaamde ‘e-publicaties' (bijv. digitale boeken en kranten), moeten ze hun standaard btw-tarief toepassen. Om een gelijk speelveld te creëren, heeft de Commissie nu voorgesteld om het gedifferentieerde btw-tarief voor e-publicaties af te schaffen. Het voornaamste gevolg hiervan zou zijn dat lidstaten een gereduceerd tarief toe zouden mogen passen op e-publicaties. 

Implicaties van de voorstellen

De Commissie merkt op dat het e-commerce-btw-pakket hoofdzakelijk bedoeld is om de administratieve last te verkleinen en grensoverschrijdende e-commerceactiviteiten binnen de EU te vereenvoudigen. Hoewel Baker Tilly Berk toegeeft dat de voorstellen tot enkele vereenvoudigingen kunnen leiden, hebben ze zeker niet uitsluitend voordelen voor e-commercebedrijven die actief zijn op Europese markten. Zoals Baker Tilly Berk hierboven uitgelegd heeft, zou de nieuwe Europese btw-regeling in enkele situaties tot hogere verkoopprijzen leiden – bijv. in het geval van goederen die uit landen buiten de EU komen en die op het ogenblik voldoen aan de voorwaarden voor btw-vrijstelling voor kleine zendingen. Bovendien zullen, als de voorstellen aangenomen worden, veel e-commercebedrijven hun administratie, ERP-systemen en bedrijfsprocessen (bijv. facturering) moeten herzien om rekening te kunnen houden met de nieuwe btw-regeling met betrekking tot (bijvoorbeeld) drempels en btw-tarieven. Daarnaast zou het, voor wat de btw-MOSS betreft, ook noodzakelijk kunnen zijn voor e-commercebedrijven om hun btw-registratie te veranderen en nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor het naleven van de wetgeving (bijv. btw-aangifteprocedures). Kortom, de verstrekkende voorstellen van de Commissie op het gebied van e-commerce en btw zullen waarschijnlijke een grote impact hebben op e-commercebedrijven die actief zijn binnen de EU.

De (juiste) manier om verder te gaan

Naast de bovengenoemde praktische overwegingen, benadrukt Baker Tilly Berk het feit dat het e-commerce-btw-pakket uit voorstellen bestaat die nog beoordeeld en aangenomen moeten worden door andere EU-instellingen. Daardoor blijft onzeker welke elementen uiteindelijk deel uit zullen maken van de toepasbare wetgeving. Desalniettemin is het belangrijk om voorbereid te zijn op de veranderingen die de voorstellen met zich mee kunnen brengen. 
 
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen