Bij schenking van een woning is door de verkrijger zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting verschuldigd. Omdat er dan sprake is van een cumulatie van belastingheffing, geldt een samenloopregeling. De schenkbelasting wordt verminderd met de overdrachtsbelasting die over hetzelfde bedrag is betaald. Van belang hierbij is dat de overdrachtsbelasting wordt berekend over de werkelijke waarde van de woning en de schenkbelasting over de WOZ-waarde van de woning. De grondslag voor de belastingheffing kan dus van elkaar afwijken.
Als een woning voor de werkelijke waarde wordt verkocht en een deel van de koopsom wordt kwijtgescholden, is sprake van twee rechtshandelingen. In dat geval moet over de werkelijke waarde van de woning overdrachtsbelasting worden voldaan en is schenkbelasting verschuldigd het bedrag van de kwijtschelding. Op grond van jurisprudentie kan (een deel van) de betaalde overdrachtsbelastingbelasting toch in mindering worden gebracht op de schenkbelasting als de rechtshandelingen als één geheel beschouwd kunnen worden.

Casus

Recent heeft Hof Amsterdam in de volgende casus uitspraak gedaan. Een dochter kocht voor € 250.000 de woning van haar vader. In de akte van levering werd € 40.000 van de koopsom door de vader kwijtgescholden. De WOZ-waarde van de woning bedroeg € 258.000. Dochter deed voor € 40.000 aangifte schenkbelasting en verzocht om verrekening van de betaalde overdrachtsbelasting op grond van de samenloopregeling. De inspecteur bepaalde de schenking op € 48.000: de WOZ-waarde van de woning (€ 258.000) verminderd met de betaalde koopsom (€ 210.000). Het Hof was het eens met de inspecteur.
 
Omdat de WOZ-waarde van de woning hoger was dan de werkelijke waarde, kwam de dochter in deze casus voor een onaangename verrassing te staan. Door de toepassing van de samenloopregeling, werd de verkoop van de woning en kwijtschelding van een gedeelte van de koopsom gezien als een gedeeltelijke schenking van de woning. En bij een (gedeeltelijke schenking van een) woning is de WOZ-waarde uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde schenkbelasting.
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer, Schenk- en erfbelasting

82

Gerelateerde artikelen