Onlangs is een akkoord bereikt inzake de "fairness tax" in België. Deze belastingheffing geldt voor grote Belgische vennootschappen (dus niet voor KMO's), maar ook voor Belgische vestigingen van buitenlandse vennootschappen. Kleine en middelgrote ondernemingen ontspringen dus de dans. Voor het eerst zal in 2013 (aanslagjaar 2014) de regeling gaan gelden, al kan uit de voorgestelde wettekst worden afgeleid dat de reserves die in 2014 worden gegenereerd, niet in de heffing worden betrokken.

Fairness taxheffing

De regeling voorziet in een heffing op uitgekeerde dividenden uit winstreserves die echter beperkt of in het geheel niet effectief zijn belast geweest. Indien een vennootschap winsten genereert, betaalt zij daarvoor belasting. Indien de winst wordt toegevoegd aan de winstreserves, kan die winst op een later tijdstip worden uitgekeerd. Wanneer nu de belaste winst door verliezen of de notionele interest aftrek (fictieve interest aftrek op eigen vermogen) wordt beperkt, vindt alsnog een heffing plaats over de winst als er een dividenduitkering plaatsvindt uit niet of nauwelijks effectief belaste winsten. Deze fairness taxheffing bedraagt 5% (inclusief crisisbijdrage 5,15%).

LIFO

Allereerst wordt gekeken naar het uitgekeerde dividend, verminderd met de fiscale winst die is onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Als het uitgekeerde dividend dus hoger is dan de belaste winst van dat jaar, wordt er gekeken naar de herkomst van de reserves. Daarbij wordt het LIFO stelsel (last in, first out) gehanteerd. Als een deel ziet op oude reserves tot en met 2014, dan is de regeling niet van toepassing. De laatst aangegroeide reserves worden dus geacht het eerst te zijn uitgekeerd als dividend.
 
Nadat het verschil is vastgesteld tussen de uitgekeerde dividenden en het belaste fiscale resultaat, worden hierop nog de oude belaste winstreserves in mindering gebracht, dus in feite een correctie van oude reserves.

Percentage niet effectief belast

Tot slot wordt het percentage bepaald dat niet effectief belast wordt. Daartoe wordt het fiscale resultaat gecorrigeerd met het verrekende verlies van andere jaren en notionele interestaftrek. Verder tellen de onbelaste gerealiseerde meerwaarden op aandelen evenmin mee voor de bepaling van het fiscale resultaat; die worden dus niet belast met fairness tax. 
 
Ter verduidelijking een voorbeeld:
De winstreserves groeien aan met 800. Het fiscale resultaat bedraagt 800 vóór verliesverrekening van 300 en notionele interest aftrek van 50.  De dividenduitkering bedraagt 600. Uitwerking:
 
• Effectief belast is: winst 800 – 300 verlies – 50 notionele interestaftrek = 450. 
• Verlies 300 + notionele interest 50 = 43,75% is dus niet effectief belast.
800 fiscaal resultaat
 
Het dividend overschrijdt de effectief belaste fiscale winst, namelijk 600-450 = 150. Er zijn geen oude reserves (verondersteld). Van deze overschrijding is dus 43,75% effectief niet belast. De fairness tax bedraagt dan: 43,75% x 150 x 5,15% belastingheffing is 3,37 (afgerond) en geldt dus voor de niet effectief belaste reserves.

Liquidatieboni

De liquidatieboni onder de overgangsregeling vallen niet onder de fairness tax. Mocht de vennootschap dividend uitkeren in 2013 en volgende jaren, let dan op het bedrag als meer wordt uitgekeerd dan feitelijk is belast. Dat geldt dus ook voor buitenlandse (niet KMO-) vennootschappen met een vaste inrichting in België. Zij betalen naar rato van de Belgische winst op de totale winst van de buitenlandse vennootschap ten opzichte van het uitgekeerde dividend.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen