Bij de invoering van de steunmaatregelen voor bedrijven die door de Russische boycot worden getroffen, is opgemerkt dat bedrijven gebruik kunnen maken van belastingfaciliteiten om de liquiditeitspositie te verbeteren. Ook versoepelt de Belastingdienst haar invorderingsbeleid in bepaalde situaties. In dit artikel leggen we uit hoe u hiervan gebruik kunt maken.

Fiscale instrumenten om de liquiditeitspositie te versterken

Verminderen voorlopige aanslag

Als aan de Belastingdienst al een voorschot wordt betaald op de belastingheffing over de winsten van uw onderneming en de winstverwachting daalt (bijvoorbeeld door de Russische boycot), kunt u de Belastingdienst verzoeken om de voorlopige aanslag te verminderen. Is er al meer betaald dan er over het gehele jaar verschuldigd is, dan levert dit een teruggave op. 

Verzoek voorlopige achterwaartse verliesverrekening

Een verlies is verrekenbaar met de winst van het jaar ervoor (bij IB-ondernemingen met de winst van 3 voorafgaande jaren). Dit kan echter pas als de definitieve aanslag over het verliesjaar is vastgesteld en dat duurt vaak erg lang. Het is daarom mogelijk om na het indienen van de aangifte alvast 80% van het verlies te verrekenen, vooruitlopend op de definitieve vaststelling. Hiervoor moet wel een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. 

Verlagen salaris directeur groot aandeelhouder

Als het nodig is voor de continuïteit van de BV, kan de directeur groot aandeelhouder zichzelf soms een lager loon toekennen dan gebruikelijk is. Naast de besparing van het salaris, leidt dit tot een vermindering van de af te dragen loonbelasting. Het is aan te raden om dit lagere salaris af te stemmen met de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt aan een goedkeuring doorgaans de voorwaarde dat de liquiditeiten dan niet op andere wijze (bijvoorbeeld via dividend of via de rekening courant) uit de BV naar privé gehaald worden. 

Doe tijdig een (voorlopige) aangifte vennootschapsbelasting over 2013

Bedrijven die in 2013 winstgevend zijn geweest, maar nu in liquiditeitskrapte zijn gekomen, zullen mogelijk geneigd zijn  laat aangifte vennootschapsbelasting te doen, om de belastingheffing over de winst uit te kunnen stellen. Dit is meestal niet verstandig, aangezien sinds dit jaar een zeer hoge rente van momenteel 8,25% verschuldigd is over te betalen vennootschapsbelasting. Bij liquiditeitskrapte is het aan te raden om toch aangifte te doen en vervolgens afspraken met de Belastingdienst te maken over uitstel van betaling. Er wordt dan een lagere (invorderings)rente van 4% in rekening gebracht. 

Doe tijdig melding betalingsonmacht

Als uw BV de loonbelasting of omzetbelasting niet aan de Belastingdienst kan voldoen, is het zeer belangrijk om tijdig een melding betalingsonmacht in te dienen bij de Belastingdienst. Als u deze melding niet tijdig (twee weken nadat de belasting uiterlijk had moeten worden afgedragen) wordt gedaan, zijn de bestuurders van de BV in privé aansprakelijk  voor die  BTW- en loonbelastingschulden. 

Versoepeld uitstelbeleid

De Belastingdienst merkt de Russische boycot aan als een ‘externe oorzaak', waardoor levensvatbare bedrijven uitstel van betaling kunnen krijgen. De Belastingdienst zal daarbij coulant met  uitstelverzoeken omgaan. 
 
Bedrijven kunnen hierdoor gemakkelijker in aanmerking komen voor het bijzondere uitstel van betaling. Waar normaal gesproken het uitstel van betaling maximaal twaalf maanden kan bedragen en alleen wordt toegekend als zekerheden worden verstrekt voor het gehele bedrag waarvoor uitstel wordt aangevraagd, mag de Belastingdienst daar nu van afwijken. 
 
Dit uitstel kan alleen worden verkregen als een zogeheten ‘derdedeskundige' (bijvoorbeeld de accountant) verklaart dat de betalingsproblemen slechts tijdelijk zijn en dat de onderneming verder bedrijfseconomisch gezond is. Verder moet het bedrijf aan alle nieuwe betalingsverplichtingen  voldoen en mag het bedrijf nog niet eerder uitstel van betaling hebben gekregen. 

Kortlopend uitstel

Vorig jaar is al een versoepeling doorgevoerd in het beleid van de Belastingdienst voor ‘kort' uitstel van betaling van relatief geringe belastingschulden. Tot een bedrag van € 20.000 kan voor maximaal vier maanden uitstel van betaling worden verkregen. Dit uitstel kan zonder nadere toelichting op de oorzaken zowel telefonisch als schriftelijk worden verkregen. Voorwaarde voor deze regeling is wel dat er géén dwangbevelen zijn uitgereikt, géén vergrijpboetes zijn opgelegd en de onderneming aan zijn aangifteverplichtingen heeft voldaan. Als dit uitstel eenmaal is verkregen, komt de onderneming niet meer in aanmerking voor enig ander uitstel. 
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Invordering, Vennootschapsbelasting

1

Gerelateerde artikelen