Op 16 augustus 2012 is in Frankrijk een wet ingevoerd op basis waarvan o.a. een sociale zekerheidsbijdrage van 15.5% wordt gevraagd over inkomsten uit onroerend goed. Op basis van de Europese Verordening inzake premieheffing (883/2004), mogen premies in beginsel slechts geheven worden door de staat waar iemand inwoner van is. De heffing van deze sociale zekerheidsbijdrage van niet-inwoners is, ons inziens, dan ook waarschijnlijk in strijd met het EU-recht.

Huurinkomsten

Niet-inwoners worden belast voor het inkomen uit onroerend goed tegen een progressieve inkomstenbelasting van maximaal 45% (minimaal 20%). Hier bovenop wordt een sociale zekerheidsbijdrage van 15.5% geheven. 

Verkoopopbrengsten

Verkoopresultaten van een niet-inwoner van Frankrijk zijn onderworpen tegen een belastingtarief van 19%. Bij een verkoop voor 31 augustus 2014 wordt een vrijstelling verleend ter hoogte van 25% van de verkoopwinst. 
Voor ieder jaar dat de woning in het bezit is kan een korting op de winst in aanmerking worden genomen. Na een bezitsperiode van 22 jaar is de verkoopwinst op het onroerend goed geheel vrijgesteld van belastingheffing.
 
Bovenop de belastingheffing wordt ook nog de sociale zekerheidsbijdrage van 15.5% geheven. Ook voor de sociale zekerheidsbijdrage kan een korting op de verkoopopbrengst worden geclaimd voor een bezitsperiode. Deze is echter aanzienlijk ongunstiger dan de hiervoor omschreven regeling ten aanzien van de belastingheffing. Hierdoor wordt een eventuele verkoop de facto vaak (nagenoeg) geheel geraakt door de heffing van een sociale zekerheidsbijdrage.

Europese Verordening Sociale Zekerheid

Op basis van de sociale zekerheidsverordening (883/2004) van 29 april 2004, wordt de heffingsbevoegdheid omtrent de heffing van sociale zekerheidsbijdragen tussen lidstaten verdeeld. Op basis van deze verordening is slechts één lidstaat verantwoordelijk voor de sociale zekerheid van iedere inwoner. De inwoner hoeft slechts in die staat een bijdrage te leveren aan de sociale zekerheid. Indien iemand ten minste 25% van zijn inkomen verdient in de lidstaat waarin hij woont, is deze staat exclusief bevoegd om een sociale zekerheidsbijdrage te heffen. 
 
Een inwoner van Nederland (of een ander EU/EER land) met een tweede woning in Frankrijk zal doorgaans niet minder dan 25% van zijn inkomen in zijn woonland verdienen. De Franse sociale zekerheidsheffing is – ons inziens – in deze gevallen dan ook waarschijnlijk in strijd met de sociale zekerheidsrichtlijn.

Infractieprocedure

De Europese Commissie heeft in augustus 2013 een infractieprocedure omtrent deze regelgeving ingediend tegen Frankrijk (No. 2013/4168).

Wat te doen bij een tweede woning in Frankrijk?

Heeft u een tweede woning in Frankrijk? Dan komt u mogelijk in aanraking met deze sociale zekerheidsheffing. De sociale zekerheidsbijdrage wordt geheven vanaf 15 oktober 2013. Tot drie jaar na betaling van een aanslag kan "bezwaar" worden gemaakt. Ons advies is dan ook om deze termijn in de gaten te houden en pas bezwaar te maken als de uitspraak positief is. De kans is groot dat de uitspraak binnen deze drie jaar zal plaatsvinden. 
 
Eventueel eerder ingediende bezwaren worden aangehouden totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan. De Franse Belastingdienst en rechtbanken zullen vervolgens de door het Hof van Justitie geboden oplossing toepassen.

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationale sociale zekerheid

0

Gerelateerde artikelen