De Hoge Raad besliste recent dat bij leegstand van een pand alsnog recht bestaat op aftrek van een gedeelte van de aanschaf-btw. Randvoorwaarde is dan dat de eigenaar het pand tijdens die leegstand beoogt voor btw-belaste prestaties te gaan gebruiken. In de betreffende zaak is het pand te huur aangeboden via een makelaar waarbij belaste huur het uitgangspunt is. Daarnaast mag gedurende de leegstand de in rekening gebrachte btw voor bijvoorbeeld onderhoud en beveiliging ook in aftrek worden genomen.

Incourant vastgoed en WOZ

Jaarlijks wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde vastgesteld voor de waardering van zogenaamd ‘incourant vastgoed' in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Onder ‘incourant vastgoed' verstaan we  onroerende zaken waarvan de prijs niet via een vrije markt van vraag en aanbod tot stand komt. Het gaat daarbij veelal om onroerende zaken in de collectieve en quasi-collectieve sector, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, scholen, culturele centra en sportcomplexen.
 
Afhankelijk van de fiscale positie van de eigenaar van het vastgoed geschiedt de waardering in- of exclusief btw. Voor incourant vastgoed in eigendom bij ondernemers met btw-vrijgestelde prestaties of partijen die niet (volledig) als btw-ondernemer kwalificeren, leidt dat tot WOZ-taxaties inclusief btw.
 
Deze uitspraak van de Hoge Raad zou betekenen dat in geval van leegstand een waardering exclusief btw plaats kan vinden. 

Leegstand en WOZ

Leegstand van vastgoed zou dus niet alleen tot veranderende omstandigheden voor de btw kunnen leiden, maar ook tot een verlaging van de WOZ waarde. Is het de bedoeling van de eigenaar om een leegstaand object verder voor btw-belaste prestaties te gaan gebruiken, dan is er alle aanleiding om vanaf dat moment voor de WOZ exclusief btw te taxeren. De waarde moet dan met 21%  (c.q. 21/121) worden verlaagd en de aanslagen onroerendezaakbelastingen dienovereenkomstig verminderd. De geldende WOZ-waarde moet dus op enig moment worden herzien. Dat kan met een bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking, maar ook door (daarop vooruitlopend) contact op te nemen met de gemeente.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

40

Gerelateerde artikelen