In een koop-/aanneemovereenkomst wordt afgesproken om de grond te leveren en vervolgens daarop de bouw van een opstal te realiseren. De Hoge Raad heeft op 22 maart 2013 geoordeeld dat een koop-/ aanneemovereenkomst die door één leverende partij wordt gesloten, voor de btw moet worden gezien als één prestatie: de btw-belaste levering van een nieuwe onroerende zaak. Dit heeft met name gevolgen voor koop-/ aanneemovereenkomsten voor woningen.

Koop-/ aanneemovereenkomst vanaf 22 maart 2013

Voorheen konden de levering van de grond en de oplevering van de opstal als twee prestaties worden gezien: Over de grond was 6% overdrachtsbelasting verschuldigd (mits geen bouwterrein) en over de aanneemsom (de oplevering) was 21% btw verschuldigd. Op deze manier werd over de grondwaarde 15% belasting bespaard. Op 30 september jl. is een besluit gepubliceerd waarin staat dat door de Hoge Raad-uitspraak een einde is gekomen aan de mogelijkheid om in dergelijke gevallen de grond zonder btw te leveren. Een koop-/aanneemovereenkomst waarbij één partij zowel de grond levert als de bouw van de opstal realiseert vormt volgens de staatssecretaris vanaf 22 maart 2013 één prestatie. Over het geheel, dus ook over de grond, is dan 21% btw verschuldigd. De leverancier is telkens over iedere aanneemsom/vooruitbetaling en in dat betreffende tijdvak 21% btw verschuldigd. Het is nog wel mogelijk om de grond vrijgesteld van btw te leveren als de grond wordt geleverd door een andere leverancier (bijvoorbeeld een gemeente) dan de leverancier die de  aanneemovereenkomst sluit. Let er op dat dit bij verbonden partijen niet zondermeer mogelijk is! 

Overgangsregeling

Voor lopende contracten mogen partijen onder bepaalde voorwaarden tot 1 januari 2016 blijven handelen alsof sprake is van twee leveringen. De belangrijkste twee voorwaarden zijn dat de leverancier van de grond de eigendom van de te leveren grond vóór 22 maart 2013 heeft verkregen of zich daartoe heeft verbonden en er moet sprake zijn van een lopend project waarvan de verkoop vóór 22 maart 2013 is gestart. Wij vragen ons af of de stelligheid van de staatssecretaris juist is ten opzichte van de tussenliggende periode van 22 maart tot 30 september 2013. Pas op 30 september 2013 neemt de staatssecretaris formeel afstand van zijn eerdere standpunten omtrent de koop-/ aanneemovereenkomst.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

18

Gerelateerde artikelen