Op 7 oktober heeft de Belastingdienst de herziene BDO-lijst bekendgemaakt. De oude BDO-lijst dateert alweer uit 2009 en is een handreiking voor de praktijk, waarin veelvoorkomende (onderhouds)uitgaven van woningcorporaties vanuit fiscaal perspectief worden gekwalificeerd. De belangrijkste wijziging in de nieuwe lijst heeft te maken met uitgaven die op basis van een (wettelijke) regeling verplicht zijn. Ook met de herziene BDO-lijst kunnen de uitgaven voor onderhoud en verbetering goed gesplitst worden. BDO verwacht wel dat de Belastingdienst in de toekomst meer kritische vragen gaat stellen.

Herziening BDO-lijst

In 2009 heeft BDO een praktische handleiding samengesteld om de uitgaven met betrekking tot onderhoud en verbetering fiscaal goed en praktisch te duiden. In de praktijk is deze lijst beter bekend geworden als de ‘BDO-lijst'. De Belastingdienst heeft destijds aangegeven de BDO-lijst in zijn algemeenheid te kunnen volgen maar heeft ook benadrukt dat de inspecteur de mogelijkheid heeft om af te wijken van de lijst. De BDO-lijst is leidend voor de beoordeling van alle onderhoudgerelateerde uitgaven en bij eventuele discussies met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft inmiddels de lijst uit 2009 geëvalueerd. Het resultaat is de herziene BDO-lijst 2014. 

Belangrijkste wijziging – verplichte uitgaven op basis van regelgeving

De belangrijkste wijziging betreft de kwalificatie van uitgaven die op basis van een (wettelijke) regeling verplicht zijn. Een voorbeeld is een uitgave in het kader van milieuvoorschriften. In de ‘oude' BDO-lijst werden deze uitgaven altijd als onderhoud aangemerkt. De Belastingdienst verlaat dit standpunt in de herziene BDO-lijst. Volgens de Belastingdienst zorgt een (wettelijke) verplichting er niet automatisch voor dat een uitgave als onderhoud kwalificeert. Een toevoeging van iets, op basis van bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften, dat er voorheen niet was (denk aan vallijnen op het dak) geldt nu als verbetering. Vervanging van een vloeistofdichte vloer door eenzelfde vloeistofdichte vloer kwalificeert als onderhoud. Wordt de vloer echter verbeterd op basis van verscherpte milieuwetgeving (denk bijvoorbeeld aan een hogere dichtheid van de vloer) dan is het meerdere een verbetering, geen onderhoud. Wij kunnen deze wijziging volgen.

Gebondenheid Belastingdienst aan lijst

In de toelichting op de herziene BDO-lijst wordt door de Belastingdienst opgemerkt dat een individuele inspecteur juridisch niet gebonden is aan de lijst, maar dat het uitsluitend een indicatie betreft. Uiteraard geldt dit uitgangspunt niet alleen voor de Belastingdienst, maar ook voor belastingplichtigen en adviseurs.  In specifieke situaties kan uiteraard van de lijst worden afgeweken.

Kritiek – Uitgaven worden maar aan één definitie getoetst

In de herziene BDO-lijst wordt een uitgave vrijwel uitsluitend getoetst aan de definitie van onderhoud (herstel in bruikbare staat). Als de uitgave daar niet aan voldoet, wordt de uitgave volgens de herziene lijst geactiveerd zonder te toetsen of aan de voorwaarden voor een fiscale verbetering wordt voldaan. Volgens BDO blijkt deze wijze van toetsing niet uit de fiscale jurisprudentie op dit terrein. De jurisprudentie bevestigt onze mening dat elke uitgave aan beide definities moet worden getoetst. Wij verwachten dat op een aantal punten discussie met de Belastingdienst kan ontstaan. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van een cv-ketel. Volgens de Belastingdienst moeten deze uitgaven geheel geactiveerd worden. Op basis van de geldende jurisprudentie zijn wij echter van mening dat enkel de uitgaven voor de extra leidingen geactiveerd moeten worden. De rest van de uitgaven kwalificeert nog steeds als onderhoud.

Hoe nu verder?

BDO adviseert u om tijdig op deze herziene lijst te anticiperen door, waar nodig, extra aandacht te schenken aan de administratieve onderbouwing van het fiscale onderscheid tussen onderhoud en verbetering. BDO verwacht dat er nog steeds goede afspraken met de Belastingdienst gemaakt kunnen worden omtrent de kwalificatie van het onderhoud.
 
Ondanks bovenstaande kritische kanttekeningen lijkt ook de herziene BDO-lijst een praktische handreiking waarmee de uitgaven voor onderhoud en verbetering goed gesplitst kunnen worden. Gezien de grote financiële en fiscale belangen  van onderhoud en verbetering voor woningcorporaties, verwacht BDO op dit punt echter wel meer kritische vragen van de Belastingdienst in de nabije toekomst. Deze herziening van de BDO-lijst is daartoe naar het idee van BDO een eerste aanzet.

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

99

Gerelateerde artikelen