Recent heeft de Belastingdienst een model-inkomensverklaring op haar website gepubliceerd. Deze is bedoeld voor buitenlanders met Nederlands inkomen die in Nederland voor 'kwalificerende buitenlandse belastingplicht' in aanmerking (willen) komen. Daardoor kunnen zij de hypotheekrente op hun (in het buitenland gelegen) eigen woning in Nederland in aftrek brengen. Een van de voorwaarden voor deze faciliteit is dat zij de Belastingdienst jaarlijks met een inkomensverklaring inzage geven in hun niet-Nederlandse inkomen.
Ondanks dat de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht al meer dan een jaar geleden in werking is getreden, is het format van de inkomensverklaring pas nu openbaar gemaakt.
 
Voor verzending naar de Belastingdienst (Kantoor Buitenland te Heerlen) moet de belastingplichtige de inkomensverklaring laten ondertekenen door de belastingautoriteiten uit zijn of haar woonland. Inzending naar de Belastingdienst moet gebeuren uiterlijk ten tijde van het indienen van de (Nederlandse) aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar - voor het eerst over 2015.
 
Voor belastingplichtigen die het betreft, is het dus zaak om tijdig actie te ondernemen. Als de inkomensverklaring nog niet gereed is voor de datum waarop de aangifte moet zijn ingediend, kan uitstel voor het indienen van de aangifte worden gevraagd.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

De regeling 'kwalificerende buitenlandse belastingplicht' trad al op 1 januari 2015 in werking ter vervanging van de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen (zie ook het nieuwsbericht Wonen in Duitsland en werken in Nederland: Hypotheekrenteaftrek in gevaar). Het belangrijkste verschil tussen de oude en de nieuwe regeling is dat de nieuwe regeling alleen geldt als het wereldinkomen van de belastingplichtige voor 90% of meer in Nederland wordt verdiend. Alleen in dat geval wordt hij of zij behandeld als binnenlandse belastingplichtige, met dezelfde aftrekmogelijkheden (met name de buitenlandse hypotheekrente), heffingskortingen en heffingsvrij vermogen. 
 
De Belastingdienst beoordeelt de 90%-voorwaarde jaarlijks naar Nederlandse heffingsmaatstaven, aan de hand van de door de buitenlands belastingplichtige overgelegde inkomensverklaring waarin hij alle inkomsten heeft ingevuld die niet in Nederland zijn belast.

De 90%-voorwaarde nader toegelicht

BDO geeft enkele voorbeelden.

Wat telt niet mee voor het bepalen van de 90%-grens?

Bij het bepalen van de 90%-grens wordt géén rekening gehouden met:
  • (positieve en negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen;
  • (positieve en negatieve) persoonsgebonden aftrek;
  • (positieve en negatieve) inkomsten uit eigen woning;
  • aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld;
  • heffingsvrij vermogen.

Fiscale partner

Als de buitenlandse belastingplichtige een partner heeft, kan deze onder voorwaarden ook voor Nederlandse fiscale doeleinden als partner worden aangemerkt. Het voordeel daarvan is met name dat de eigenwoningrente in de (Nederlandse) aangifte(n) inkomstenbelasting fiscaal optimaal kan worden verdeeld. De voorwaarden zijn:
  • men voldoet aan de Nederlandse regels voor fiscaal partnerschap; en
  • zowel de belastingplichtige als zijn/haar partner voldoet aan de 90%-eis; of
  • het gezamenlijke wereldinkomen van de belastingplichtige en zijn/haar partner wordt voor 90% of meer in Nederland belast.
Let op: als de belastingplichtige en zijn/haar partner allebei kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn, dan moet ook de partner een inkomensverklaring overleggen.
 
 
Lees ook het thema over de Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting.
 
 
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

4

Gerelateerde artikelen