​Onlangs hebben zowel het SVLO (Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) als de Belastingdienst enkele documenten gepubliceerd. Deze documenten kunnen u ondersteunen bij de implementatie van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen.

Activiteitenlijst gemeenten

Op 17 augustus publiceerde het SVLO een viertal handreikingen. Onder deze publicaties is onder andere een activiteitenlijst voor gemeenten opgenomen. De basis hiervoor is de lijst met activiteiten die volgens de VNG als overheidstaak worden aangemerkt (aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059). In de activiteitenlijst van het SVLO wordt aan elk van deze activiteiten een van de volgende kwalificaties gegeven:
  1. Voor fiscale doeleinden is in algemene zin geen sprake van een onderneming (geen deelname economische verkeer);
  2. Indien de activiteit niet meer dan kostendekkend is, is geen sprake van een onderneming, anders vrijgesteld op grond van de overheidstakenvrijstelling;
  3. Mogelijk een onderneming, verder onderzoek noodzakelijk.
Deze lijst kunt u gebruiken als handvat bij de inventarisatie van belastingplichtige activiteiten. Echter geeft de lijst geen uitsluitsel en dient u in alle gevallen een feitelijke beoordeling van de feiten en omstandigheden te maken.

Stroomschema ondernemingstoets

Ook is een stroomschema voor de ondernemingstoets gepubliceerd. Dit stroomschema lijkt echter identiek aan het stroomschema dat de Staatssecretaris reeds in december 2014 heeft gepubliceerd. Opvallend in het schema van het SVLO is de opmerking dat Deel B (beoordeling vrijstellingen) op een later moment zal worden toegevoegd, terwijl dit onderdeel wel in het stroomschema van de Staatssecretaris is opgenomen. BDO is benieuwd of we op dit punt een inhoudelijke aanvulling ten opzichte van het stroomschema van de Staatssecretaris mogen verwachten.

Notitie duurzame organisatie van kapitaal en arbeid

In de eveneens gepubliceerde notitie duurzame organisatie van kapitaal en arbeid wordt een zeer beknopte en algemene toelichting gegeven op het criterium ‘duurzame organisatie van kapitaal en arbeid'. In de notitie wordt verwezen naar de notitie normaal vermogensbeheer. Deze is voor zover BDO bekend helaas nog niet gepubliceerd.

Declaraties van derden

De vierde recente publicatie van het SVLO betreft een praktijkvoorbeeld. In dit praktijkvoorbeeld worden enkele vragen omtrent declaraties aan derden beantwoord aan de hand van een voorbeeld waarin een provinciale weg wordt gereconstrueerd waarbij eveneens aansluitingen met en delen van gemeentewegen worden gereconstrueerd. De provincie is met de gemeente overeengekomen dat de kosten met betrekking tot de aanpassingen aan gemeentewegen één op één doorberekend mogen worden aan de gemeente.

Publicatie Belastingdienst

Ook de Belastingdienst heeft niet stilgezeten. Het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO) is officieel opgericht en heeft reeds een eerste ‘product' uitgebracht. Dit betreft een lijst met 172 vragen en antwoorden. Deze lijst helpt u de gevolgen van de belastingplicht beter te begrijpen. De antwoorden op de vragen zijn algemeen en beknopt maar vormen een aardige samenvatting voor de diverse betrokken partijen.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

24

Gerelateerde artikelen