Woont u in Duitsland en ontvangt u een pensioen-, lijfrente- of socialeverzekeringsuitkering uit Nederland? Onder het huidige belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland betaalt u hierover in de meeste gevallen Duitse belasting. Onder het nieuwe verdrag, dat hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2015 in werking treedt, dient u hierover Nederlandse belasting te betalen. Veelal leidt dit tot een forse verhoging van de belastingdruk, omdat pensioenen etc. in Duitsland relatief laag worden belast.
Let op: er is ook sprake van een pensioen of lijfrente uit Nederland als u uw pensioen of lijfrente in Nederland hebt opgebouwd en daarna hebt overgedragen aan een Duitse verzekeraar. U hoeft uw pensioen of lijfrente dus niet letterlijk uit Nederland te ontvangen om een pensioen of lijfrente uit Nederland te hebben.

Uitzondering

Een uitzondering gaat gelden als u per jaar minder dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit Nederland ontvangt. Hierover blijft (alleen) de Duitse fiscus heffingsbevoegd.
Voorbeeld
U ontvangt uit Nederland € 10.000 AOW, een bedrijfspensioen van € 4.500 en een lijfrente van € 1.200. U ontvangt dan meer dan € 15.000 aan pensioenen en uitkeringen uit Nederland. Dit betekent dat u in Nederland belasting betaalt over uw AOW, bedrijfspensioen en lijfrente.
 
Let op: overheidspensioenen (pensioenen die zijn opgebouwd in overheidsdienst) tellen niet mee bij de berekening van het totaalbedrag van uw pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen die u jaarlijks uit Nederland ontvangt.

Overgangsregeling met tijdelijk verlaagd tarief

Als u door het nieuwe belastingverdrag met Duitsland voortaan Nederlandse belasting bent verschuldigd over uw Nederlandse pensioenen en lijfrenten, geldt voor deze uitkeringen tijdelijk een lager tarief.
 
Let op: de uitkeringsinstantie die het pensioen of de lijfrente uitbetaalt, houdt geen rekening met dit tijdelijk lagere belastingtarief. De belasting die teveel wordt ingehouden, kunt u terugvorderen door in Nederland een  aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Vanaf het belastingjaar 2016 kunt u de teveel ingehouden belasting ook eerder terugkrijgen met een voorlopige aanslag.

 

Voor wie geldt het tijdelijk lagere belastingtarief?

Het tijdelijk lagere belastingtarief geldt alleen als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:
  1. U woont sinds 12 april 2012 (of eerder) onafgebroken in Duitsland;
  2. U ontvangt uit Nederland meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen;
  3. Onder het huidige belastingverdrag betaalt u in Duitsland belasting over het pensioen en/of de lijfrente;
  4. Uw pensioen of lijfrente is vóór 1 januari 2015 ingegaan (Aan deze voorwaarde is voldaan als u vóór 1 januari 2015 ten minste één betaling van uw pensioen of lijfrente hebt ontvangen. Zo niet, dan geldt het lagere belastingtarief niet voor het betreffende pensioen of de betreffende lijfrente.)

Voor wie geldt het verlaagde tarief niet?

Het tijdelijk verlaagde tarief geldt bijvoorbeeld niet als u een AOW-, WIA-, WAO- of WAJONG-uitkering ontvangt. Let op: voor de berekening van de € 15.000-grens tellen de AOW-, WIA-, WAO- en WAJONG-uitkering wel mee. Het lagere belastingtarief geldt evenmin voor: 
  • Socialezekerheidsuitkeringen;
  • Overheidspensioenen;
  • Afkoopsommen van pensioenen of lijfrenten;
  • Andere inkomsten die u uit Nederland ontvangt.
 

Hoe lang geldt het verlaagde tarief?

De overgangsregeling geldt voor een periode van zes jaar. In het eerste jaar waarin het lagere belastingtarief geldt, betaalt u maximaal 10% belasting en in het zesde en laatste jaar betaalt u maximaal 30% belasting. Het lagere tarief geldt vanaf 2015. In tabelvorm:
 
Jaar        Maximumtarief
2015       10%
2016       10%
2017       15%
2018       20%
2019       25%
2020       30%
 
Let op: het nieuwe verdrag bevat ook algemeen overgangsrecht, dat inhoudt dat in het eerste jaar van inwerkingtreding (2015) nog kan worden gekozen voor (integrale) toepassing van het oude (huidige) verdrag.
 
Als u gebruik maakt van het overgangsrecht, betaalt u pas vanaf 2016 in Nederland belasting over uw pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering. In 2016 betaalt u dan maximaal 10% Nederlandse belasting.

Rekenvoorbeeld

Om de overgangsregeling te verduidelijken vindt u een rekenvoorbeeld via deze link:
Daarbij is ook een advies geformuleerd, waarbij wordt aangetekend dat het om maatwerk gaat en spoed geboden is.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen