In het om politieke redenen verworpen Jahressteuergesetz 2013 (belastingplan 2013) was - enigszins verdekt - een regeling opgenomen die voor de praktijk, vooral voor holdingvennootschappen, een belangrijke verzachting van de heffing van Kapitalertragsteuer (dividendbelasting) betekende.

Vereenvoudigingsregeling Kapitalertragsteuer

Hoewel winstuitkeringen c.q. dividenden voor (in Duitsland) vennootschapsbelastingplichtige aandeelhouders voor 95% zijn vrijgesteld, wordt bij de uitkering 25% Kapitalertragsteuer ingehouden en afgedragen. Deze belasting kan via een bepaalde procedure worden teruggevorderd, maar dat neemt de administratieve rompslomp en het liquiditeitsnadeel niet weg. Tot voor kort bevatte het Einkommensteuergesetz (Wet Inkomstenbelasting) al een vereenvoudigingsregeling, die er op neer kwam dat er geen inhouding hoeft plaats te vinden als: 
1.de uitbetaling een bepaald bedrag overschreed;
2.de uitbetaling voor de ontvanger bedrijfsinkomsten vormden; 
3.de Kapitalertragsteuer voor de ontvanger hoger was dan de totale inkomsten- dan
wel vennootschapsbelasting.

Uitbreiding vereenvoudigingsregeling

Door het Jahressteuergesetz 2013 zou deze vereenvoudigingsregeling fors worden uitgebreid. Hierdoor zouden meer dividendgerechtigden hun winstuitkeringen/dividenden zonder inhouding van Kapitalertragsteuer kunnen ontvangen. Ondanks het sneuvelen van de Jahressteuergesetz 2013 willen de wetgever en de Belastingdienst vasthouden aan de uitbreiding van de vereenvoudigingsregeling. Zo bracht het ministerie van Financiën al in december 2012 een beleidsbesluit uit waarin de Belastingdienst werd opgedragen de nieuwe vereenvoudigingsregeling al toe te passen op uitkeringen na 31 december 2012.
 
Het ministerie heeft recent laten weten dat dit beleid nog steeds geldt. Het is te verwachten dat het betreffende beleid in een van de volgende wetswijzigingsrondes alsnog in wetgeving wordt omgezet. Dat is voldaan aan de eisen om inhouding van Kapitalertragsteuer achterwege te laten (namelijk het dividend vormt bedrijfsinkomsten voor de ontvanger en de Kapitalertragsteuer zou voor de ontvanger hoger zijn dan de door deze verschuldigde inkomsten-/vennootschapsbelasting), kan worden aangetoond via een beschikking van het Finanzamt waaronder de ontvanger valt. 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Dividendbelasting, Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen