Algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) of sociaal belang behartigende instellingen (hierna: SBBI) kunnen onder voorwaarden energiebelasting terugvragen bij de Belastingdienst. Eén van de voorwaarden is dat een instelling voor minder dan 30% wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of het overgangsrecht van de AWBZ.
Als aan de voorwaarden wordt voldaan, heeft een instelling recht op teruggave van 50% van de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). De btw over de energiebelasting wordt eveneens teruggegeven, mits de instelling geen recht heeft op aftrek van btw.

Wisselwerking met aftrek btw

Op het teruggaafformulier energiebelasting staat de vraag: "Heeft uw instelling recht op aftrek van de btw?". Daarop is alleen het antwoord ‘ja' of ‘nee' mogelijk. Heeft de instelling recht op aftrek van btw - ook al is dat maar voor een klein deel - dan krijgt zij de btw op de energiebelasting niet terug.
 
Veel zorginstellingen hebben een beperkt recht op aftrek (de ‘pro rata'), soms maar 1%. Een instelling die 1% van de btw op algemene kosten in aftrek brengt, dient op het teruggaafformulier energiebelasting ‘ja' in te vullen bij de hierboven geciteerde vraag. Daarmee vervalt het volledige recht op teruggaaf van de btw op de energiebelasting. Dit is niet de bedoeling van de regeling en leidt bovendien tot onrechtvaardige situaties. Veel zorginstellingen zouden daardoor een voordeel mislopen. Dat gemiste voordeel zou zelfs hoger kunnen zijn dan het voordeel dat de zorginstelling behaalt met de pro rata aftrek van de btw op (alle) algemene kosten.

Btw terugvragen

Zorginstellingen die in aanmerking komen voor teruggaaf van energiebelasting adviseert BDO om de btw over de energiebelasting in het geheel niet in aftrek te brengen. De btw op de overige algemene kosten (waaronder de energiekosten zelf) kan uiteraard wel in aftrek worden gebracht conform het voor de instelling geldende recht op aftrek. Op het teruggaafformulier kan de instelling dan aangeven dat zij geen recht heeft op aftrek van de btw over de energiebelasting. De instelling krijgt dan de volledige btw over de voor teruggaaf in aanmerking komende energiebelasting terug.
 
Heeft een instelling in de afgelopen jaren wel een teruggaaf energiebelasting gekregen, maar daarover niet de btw teruggevraagd? Volgens BDO kan dan alsnog (een deel van) de btw over de energiebelasting worden teruggevraagd, als de instelling deze btw niet of slechts gedeeltelijk in aftrek heeft kunnen brengen.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting, Milieuheffingen

17

Gerelateerde artikelen