De Eerste Kamer heeft eind januari 2017 een wijziging van de Wet minimumloon en vakantietoeslag goedgekeurd. Een van de wijzigingen houdt in dat overwerkloon onderdeel gaat vormen van het loonbegrip. Daarnaast wordt in de wet geregeld dat als er meer arbeid wordt verricht dan de geldende normale arbeidsduur per week, het verschuldigde minimumloon naar rato wordt vermeerderd. Beide wijzigingen treden per 1 juli 2017 in werking.
De toekomst zal overigens nog moeten uitwijzen hoe (strikt) de inspectie SZW zal handhaven op deze wetswijziging.
 
Voorbeeld
Stel dat de normale arbeidsduur 38 uur per week is. Voor die 38 uur moet een werknemer ten minste het minimumloon op weekbasis ontvangen. Momenteel bedraagt het minimumloon € 358,05 bruto per week. Werkt diezelfde werknemer 44 uur per week, dan dient de werkgever het minimumloon te betalen plus naar rato het minimumloon voor de 6 meerwerkuren. Daardoor dient de werknemer ten minste 44/38e van het minimumloon te verdienen. Dus ten minste € 414,58 bruto voor de week waarin is overgewerkt.
 
Niet alleen de hoogte van het minimumloon verandert in geval van meewerkuren, maar ook de hoogte van de vakantietoeslag. De 8%-vakantietoeslag moet worden berekend over de gehele meerwerkbeloning. Slechts bij cao kan hiervan onder voorwaarden worden afgeweken.

Gevolgen wetswijziging

Bovenstaande wetswijziging heeft ook gevolgen voor (de uitzonderingen op) het verbod op inhoudingen en verrekeningen dat per 1 januari 2017 geldt. Het verbod op inhoudingen/verrekeningen met het minimumloon strekken zich per 1 juli 2017 ook uit tot de meerwerkuren. Op dit verbod gelden uitzonderingen, met name voor huisvesting en zorgverzekering. De genoemde wetswijziging heeft vooral gevolgen voor de maximaal in te houden huisvestingsbedragen: het WML over de meerwerkuren zorgt voor een hogere inhoudingsmogelijkheid, wat op zich positief is voor de werkgever. De maximaal in te houden huur is immers hoger: 25% van het bij meerwerkuren hogere WML levert een hoger bedrag op. Anderzijds, in het vervolg mag de werkgever niet meer het volledige nettobedrag van de meerwerkuren gebruiken om op in te houden. Het WML over de meerwerkuren moet in geld worden uitbetaald (uitzonderingen, zoals de loonheffingen, zorgverzekering en de hiervoor behandelde huur daargelaten).
 
De WML-wetswijziging heeft nog een ander gevolg, namelijk voor cafetariasystemen, waarbij belast loon wordt uitgeruild voor onbelaste vergoedingen/verstrekkingen. Momenteel kan het loon over meerwerkuren in het algemeen in zijn geheel worden uitgeruild. Dat zou per 1 juli 2017 echter anders zijn, omdat ook dan voor meeruren zou gelden dat het WML-deel niet uitruilbaar is (want: moet in geld worden uitbetaald), waardoor (een deel van) het meerwerkloon niet meer kan worden uitgeruild.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

2

Gerelateerde artikelen