In een door BDO gevoerde hoger beroepsprocedure heeft Gerechtshof 's-Hertogenbosch geoordeeld dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op anesthesiemaskers, omdat deze zijn aan te merken als katheter. Daarnaast heeft het Hof de uitspraak van de rechtbank bevestigd dat het verlaagde tarief ook van toepassing is op een coaxiaal beademingssysteem.

Casus

Een leverancier van medische hulpmiddelen levert onder andere anesthesiemaskers en een zogenoemd coaxiaal beademingssysteem. Zij heeft hierover 21% btw voldaan op aangifte en daartegen bezwaar gemaakt. BDO meende namelijk dat de anesthesiemaskers als katheters kwalificeren en het coaxiaal beademingssysteem als toebehoren van een katheter. Daarop is het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing. De inspecteur was van mening dat het anesthesiemasker geen katheter is, omdat het niet het lichaam ingaat.

Uitleg katheters door staatssecretaris

De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn besluit van 4 september 2014 het begrip katheter toegelicht. Volgens hem zijn katheters buisjes die onder meer zijn bestemd voor:
  • het toedienen van geneesmiddelen, vloeistoffen en voedingsmiddelen enz. aan het menselijk lichaam;
  • het afvoeren van bloed en lichaamsvocht enz. uit het menselijk lichaam;
  • het transporteren van hulpmiddelen in het menselijk lichaam.
Het begrip katheter mag ruim worden uitgelegd, maar moet volgens de staatssecretaris voldoen aan twee criteria. Ten eerste moet het buisje de functie hebben om iets uit, naar of door het lichaam te transporteren. Ten tweede moet het gaan om buisjes die zelf door een opening in het lichaam of een bloedvat worden ingebracht. Dit tweede criterium is in het besluit van 4 september 2014 nieuw toegevoegd.

Uitspraak Gerechtshof

BDO heeft voor de rechtbank en het Hof verdedigd dat het niet hoeft te gaan om buisjes die zelf door een opening in het lichaam of een bloedvat worden ingebracht. Het anesthesiemasker omsluit de neus en mond om zuurstof en anesthesiegassen het lichaam in te brengen. Daarmee heeft het masker exact dezelfde functie als producten die daarvoor ook worden gebruikt, maar wel het lichaam ingaan, zoals een larynxmasker, endotracheale tube of i-gel. Van deze laatste producten staat vast dat het katheters zijn.
 
In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat de anesthesiemaskers niet onder het verlaagde btw-tarief vallen omdat de anesthesiemaskers niet het uiterlijk van een buis(je) zou hebben. De rechtbank is niet eens toegekomen aan de beoordeling van de functievereisten. In het hoger beroep is het Hof het wel met BDO eens dat voor kwalificatie als katheter de nadruk ligt op de transportfunctie van en naar het lichaam. De extra voorwaarde die de staatssecretaris stelt in zijn besluit dat de katheter zelf door een opening in het lichaam moet worden ingebracht, wordt volgens het Hof niet ondersteund in de wet of de parlementaire geschiedenis. Ook sluit het niet aan bij de interpretatie die in de medische wereld aan het begrip ‘katheter' wordt gegeven. Het Hof oordeelt dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de anesthesiemaskers, ondanks dat niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat de katheter zelf in het lichaam moet gaan. De extra voorwaarde van de staatssecretaris wordt dus buitenspel gezet.
 
Het coaxiaal beademingssysteem is volgens de rechtbank aan te merken als een toebehoren van een katheter. Het Hof bevestigt dit en benadrukt dat de termen ‘delen, onderdelen en toebehoren' niet strikt moeten worden uitgelegd, maar net als het begrip ‘katheter' een ruime betekenis hebben.

Conclusie

Naar de mening van BDO heeft het Hof juist geoordeeld dat de nadruk voor beoordeling of sprake is van een katheter op de transportfunctie moet liggen. Dat is ook altijd de regel geweest. De extra voorwaarde dat slechts sprake is van een katheter als die zelf het lichaam ingaat, heeft het Hof dus aan de kant gezet. Een andere uitkomst zou ook niet logisch zijn geweest, aangezien het anesthesiemasker in gebruik en functionaliteit identiek is aan vergelijkbare producten die wel door de Belastingdienst als katheter worden erkend.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen