Net als de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting kennen ook het Duitse Körperschaftsteuergesetz en het Gewerbesteuergesetz een bepaling die erop neer komt dat onverrekende verliezen van een vennootschap (deels) verdampen als (een deel van) de aandelen in die vennootschap van eigenaar veranderen.
Op 23 december 2016 heeft de Duitse wetgever de betreffende bepaling versoepeld (en opgenomen in het nieuwe §8d van de Körperschaftsteuergesetz). Bij een aandelenwijziging blijven onverrekende verliezen behouden als de vennootschap sinds haar oprichting, of - als dat korter is - gedurende de drie boekjaren voorafgaand aan de aandelenwijziging, aan de volgende cumulatieve voorwaarden heeft voldaan:
 • De vennootschap heeft continu dezelfde ondernemingsactiviteiten verricht;
 • De vennootschap heeft deze ondernemingsactiviteiten niet gestaakt;
 • De vennootschap heeft haar doelomschrijving niet gewijzigd;
 • De vennootschap heeft geen andersoortige activiteiten aan haar bedrijfsvoering toegevoegd;
 • De vennootschap participeert niet in een Mitunternehmerschaft (een personenvennootschap, zoals een v.o.f.);
 • De vennootschap is geen Organträger in een Organschaft (een Organschaft is enigszins te vergelijken met de Nederlandse fiscale eenheid, waarbij de Organträger de moedervennootschap is);
 • Er zijn geen bedrijfsmiddelen in de vennootschap ingebracht tegen een waarde lager dan de waarde in het economische verkeer.

Voorwaarden verliezen behouden

Als aan deze zeven voorwaarden is voldaan, dient een schriftelijk verzoek te worden opgesteld om de verliezen te mogen behouden. Dit verzoek moet worden ingediend met de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar waarin de aandelenwijziging zich heeft voorgedaan.
 
Na de aandelenoverdracht komen de verliezen waarvoor het verzoek om versoepeling is gedaan (alsmede het gehele verlies dat in het boekjaar van de aandeelhouderswijziging is ontstaan), voor zover dan nog niet verrekend, alsnog geheel te vervallen als zich een of meer van de volgende situaties voordoet:
 • De vennootschap staakt haar ondernemingsactiviteiten;
 • De vennootschap wijzigt haar doelomschrijving;
 • De vennootschap voegt andersoortige activiteiten aan haar bedrijfsvoering toe;
 • De vennootschap gaat participeren in een Mitunternehmerschaft;
 • De vennootschap wordt Organträger in een Organschaft;
 • Er worden bedrijfsmiddelen in de vennootschap ingebracht tegen een waarde lager dan de waarde in het economische verkeer.
Het vervallen van deze verliezen geldt óók als op grond van de al langer bestaande (hoofd)regels slechts een deel van de verliezen zou komen te vervallen. De hoofdregels bepalen:
 • Dat verliezen komen te vervallen als meer dan 50% van de aandelen (direct of indirect) van eigenaar wijzigen;
 • Bij een wijziging tussen de 25 en 50% komt een evenredig deel van de verliezen te vervallen;
 • Het vervallen van de onverrekende verliezen kan achterwege blijven, als deze minder bedragen dan de (binnenlandse) stille reserves van de vennootschap.

Nog veel onduidelijk

Een verzoek om toepassing van de nieuwe versoepelingsregeling kan dus ook nadelig uitpakken en moet daarom goed worden afgewogen.
 
De versoepeling is van toepassing op aandelenoverdrachten die na 31 december 2015 plaatsvinden. In zoverre is er dus sprake van terugwerkende kracht.
 
Een op het eerste oog welkome wetswijziging, die echter niet altijd voordelig is en ook veel vragen oproept. Wanneer is er sprake van staking van de onderneming en van het ontplooien van andersoortige activiteiten? Naar verwachting zal hierover de komende tijd duidelijkheid ontstaan.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen