Onlangs heeft de Rechtbank de legesverordening van de gemeente Rotterdam onverbindend verklaard en de bijbehorende aanslagen bouwleges vernietigd. De gemeente hanteert in 2015 nog wel altijd dezelfde verordening bij berekening van de aanslag bouwleges. BDO adviseert om tegen de reeds opgelegde en nog te ontvangen aanslagen bouwleges (tot behoud van rechten) een bezwaarschrift in te dienen.

Uitspraak rechtbank Rotterdam

De rechtbank oordeelde dat de tariefstelling van de gemeente Rotterdam leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing. Als gevolg hiervan werd de legesverordening onverbindend verklaard en vernietigde de rechtbank de aanslagen waartegen beroep was ingesteld, groot € 100.353.

Rotterdamse bouwleges onredelijk en willekeurig

In de gemeente Rotterdam is de hoogte van de te betalen bouwleges afhankelijk van de bouwsom. In de verordening is een staffel opgenomen. Die staffel kent 14 klassen. Per klasse geldt een vast legesbedrag. Afhankelijk van de hoogte van de bouwsom is een van deze klassen met het daarbij behorende tarief van toepassing.
 
De Klasse-indeling en de daaraan gekoppelde vaste tarieven per klasse leidt er toe, dat de hoogte van de  bouwleges enorm verschilt bij de overgang van de ene klasse naar de andere klasse. Een bouwsom aan de bovenzijde van een klasse kent een veel lager bedrag aan bouwleges dan de bouwsom die zich onderin de volgende klasse bevindt. Het vaste legesbedrag voor die volgende klasse is dan ineens veel hoger terwijl het verschil in bouwsom minimaal kan zijn. De overgangen tussen de klassen zijn te grof. Dit acht de rechtbank onredelijk en willekeurig. De rechtbank oordeelde de Legesverordening op dit punt onverbindend en vernietigde de opgelegde aanslagen.

Hoger beroep? 

Verwacht wordt dat de gemeente tegen deze uitspraak in beroep gaat bij het gerechtshof. De termijn, waarbinnen de gemeente dit moet besluiten, loopt op dit moment nog. Als de gemeente Rotterdam besluit om hoger beroep aan te tekenen, duurt het nog enige tijd voordat er absolute zekerheid is over de rechtsgeldigheid van Rotterdamse bouwleges.

Wat te doen?

Tot het moment dat de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk vaststaat, adviseert BDO om (pro forma) een bezwaarschrift in te dienen tegen de ontvangen en nog te ontvangen aanslagen bouwleges. Een bezwaarschrift tegen een aanslag bouwleges moet zijn ingediend binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag. Ook voor aanslagen waarvoor die termijn is verstreken, kan bezwaar zinvol zijn. Veel gemeenten, waaronder Rotterdam, kennen een ambtshalve beleid, die wellicht ook voor deze aanslagen ruimte biedt om te komen tot succesvolle verzoeken om ambtshalve vermindering.
 
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

4

Gerelateerde artikelen