Als een vennootschap in een jaar verlies leidt, kan dit verrekend worden met belastbare winsten uit andere jaren. Vanaf 2007 geldt hiervoor in principe een termijn van één jaar achterwaarts en negen jaren voorwaarts. Indien na negen jaren de verliezen niet zijn verrekend, verdampen deze. Het is daarom van belang om goed na te gaan of, en eventueel tijdig actie te ondernemen als, een verlies dreigt te verdampen.

Een jaar verliesverrekening vergeten

Extra zuur is het volgende voorbeeld wat onlangs bij de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven voorbij kwam. Een vennootschap had in 2000 verlies geleden. In het jaar 2005 heeft deze vennootschap winst gemaakt, maar bij het vaststellen van de definitieve aanslag in 2007 is geen rekening gehouden met dit verlies. In 2013 dient de vennootschap een verzoek in bij de inspecteur om alsnog verliesverrekening toe te staan. De inspecteur weigert echter het verzoek omdat de bezwaartermijn tegen de aanslag is verstreken en eveneens omdat op grond van beleidsregels ambtshalve vermindering niet meer wordt verleend indien vijf jaar na 2005 zijn verstreken. Een erg vervelende situatie, in 2005 is vennootschapsbelasting verschuldigd en niet de gehele compensabele verliezen zijn verrekend.

Oplossing Staatssecretaris van Financiën

De vennootschap heeft zich na deze afwijzing gericht tot de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over deze in haar ogen onrechtvaardige uitwerking. Naar aanleiding van dit verzoek levert de Staatssecretaris van Financiën een oplossing.  Hij verdedigt de weigering om te verrekenen over 2005, aangezien de termijn is verstreken. Echter, hij staat wel toe dat het verlies met de belastbare winst over 2008 wordt verrekend. In 2008 is namelijk voldoende winst behaald om alsnog het geheleverlies uit 2000 te verrekenen. De Staatssecretaris acht het niet in strijd met de bedoeling van de wetgever om een formeel vastgesteld verlies dat niet meer verrekenbaar is met het volgens de wettelijke volgorde aangewezen jaar, alsnog te verrekenen met latere jaren.  Aangezien 2008 valt binnen de wettelijke termijn voor voorwaartse verliesverrekening en binnen de vijfjaarstermijn van ambtshalve herziening is de verliesverrekening alsnog toegestaan.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

72

Gerelateerde artikelen