Net zoals in de meeste dubbelbelastingverdragen voorziet ook het verdrag tussen België en Nederland dat bestuurdersvergoedingen die worden verkregen binnen een formeel bestuurdersmandaat van een bestuurder of zaakvoerder belastbaar zijn in de woonstaat van de vennootschap waarin het mandaat wordt uitgeoefend.

Bestuurdersmandaat

Dit betekent dat de vergoedingen die een Nederlandse bestuurder (natuurlijke persoon of vennootschap) verkrijgt uit een bestuurdersmandaat bij een Belgische vennootschap in België belastbaar zijn. Omgekeerd zijn de vergoedingen die een Belgische bestuurder verkrijgt uit een bestuurdersmandaat bij een Nederlandse vennootschap in Nederland belastbaar.
 
Het verdrag tussen België en Nederland bevat echter een uitgebreide omschrijving van bestuursdiensten waarbij vergoedingen verkregen voor de uitoefening van een leidende werkzaamheid of functie van dagelijks bestuur, van commerciële, technische of financiële aard eveneens in de bronstaat mogen worden belast. Hiermee worden bedoeld de vergoedingen verkregen voor materiële bestuurderswerkzaamheden en managementdiensten buiten het kader van een formeel bestuurdersmandaat.

Nederlandse vennootschapsbelasting uitgebreid

Tot voor kort konden beide landen evenwel geen belasting heffen over dergelijke materiële
bestuurdersvergoedingen toegekend aan buitenlandse vennootschappen, tenzij er sprake was van een lokale vaste inrichting in het betrokken land.
Met ingang van 1 januari 2013 werd de buitenlandse belastingplicht in de vennootschapsbelasting voor bestuurdersvergoedingen uitgebreid in Nederland. Niet alleen de vergoedingen voor het formele bestuurdersmandaat, maar ook de vergoedingen voor materiële bestuurderswerkzaamheden en managementdiensten van Belgische vennootschappen zijn sindsdien onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting.
 
In de Belgische belasting van niet-inwoners zijn sinds dezelfde datum eveneens belastbaar de winsten of baten die voortkomen uit de levering van diensten waardoor ook vergoedingen voor materiële bestuurderswerkzaamheden en managementdiensten betaald aan een Nederlandse vennootschap in België belastbaar zouden kunnen worden.
 
Op het vlak van btw wordt in België vanaf 1 januari 2016 in hoofde van bestuurders-rechtspersonen
de keuzemogelijkheid geschrapt om hun prestaties niet aan btw te onderwerpen. Als gevolg daarvan moet btw worden geheven op de vergoedingen die bestuurders-rechtspersonen ontvangen voor hun formele bestuurdersmandaat.
 
Het is dan ook aangewezen om een grondige analyse te maken van de bestaande grensoverschrijdende bestuurders- en managementdiensten tussen België en Nederland om ongewenste situaties te vermijden. Bij de planning moet eveneens rekening worden gehouden met bijkomende aspecten zoals de sociale premieplicht en de Nederlandse gebruikelijk loon regeling. Bovendien moeten de nodige overeenkomsten worden opgesteld en dient er sprake te zijn van een marktconforme vergoeding.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen