Een van de voorstellen uit het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2014 is de afschaffing van de keuzemogelijkheid voor binnenlandse belastingplicht. Deze keuzemogelijkheid stelde buitenlands belastingplichtigen met inkomen uit Nederland in staat om hun "buitenlandse" hypotheekrente in Nederland af te trekken. Onder de nieuwe regeling, die in 2015 in werking moet treden, is dat alleen nog mogelijk als een buitenlands belastingplichtige zijn of haar wereldinkomen voor 90% of meer in Nederland verdient.

Keuze voor binnenlandse belastingplicht

Woont u in Duitsland en hebt u looninkomsten uit Nederland (als directeur/groot-aandeelhouder of als "gewone" werknemer)? Dan moet u daarover hoogstwaarschijnlijk in Nederland belasting betalen, oftewel u bent dan - vanuit Nederlands perspectief - buitenlands belastingplichtig. 
 
U kunt ervoor kiezen om in Nederland volgens dezelfde belastingregels als een binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. In dat geval gelden voor u dezelfde belastingregels als voor een inwoner van Nederland. Dat betekent dat u gebruik kunt maken van de heffingskorting(en) en dat u de hypotheekrente van uw in Duitsland gelegen eigen woning kunt aftrekken. Daardoor krijgt u (een deel van) de op uw Nederlandse looninkomsten ingehouden loonheffing terug. 
 
Als u in Nederland kiest voor binnenlandse belastingplicht, moet u in uw Nederlandse aangifte niet alleen uw Nederlandse inkomen vermelden, maar uw totale wereldinkomen, dus ook uw inkomen en vermogen in Duitsland. Dat neemt niet weg dat u ook belastingplichtig in Duitsland blijft, maar door de werking van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland, betaalt u over uw inkomsten maar één keer belasting.

Nadelen binnelandse belastingplicht

De keuze voor binnenlandse belastingplicht heeft ook nadelen. Zo kan het Nederlandse belastingtarief hoger uitvallen in vergelijking met de situatie waarin u niet kiest voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Door de manier waarop de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt berekend, kan het nadelig zijn als de inkomsten waarover u buiten Nederland belasting betaalt, positief zijn. 
 
U moet ieder jaar opnieuw de keuze maken of u in Nederland als binnenlands belastingplichtige wilt worden behandeld. Kiest u in een jaar niet voor behandeling als binnenlands belastingplichtige, maar heeft u het jaar ervoor daar wel voor gekozen? Dan vindt er een inkomensherziening plaats. Dat houdt in dat uw inkomen over het vorige jaar wordt verhoogd met de hypotheekrente die u in dat jaar hebt afgetrokken van uw inkomen. Het belastingvoordeel dat u in het voorafgaande jaar had, moet u dus terugbetalen. Onder omstandigheden kan de hypotheekrenteaftrek over maximaal acht voorafgaande jaren worden teruggedraaid. 
 
De hiervoor geschetste nadelen van de keuze voor binnenlandse belastingplicht blijven achterwege ten aanzien van de jaren waarin u kiest voor binnenlandse belastingplichtig en waarin u over 90% of meer van uw verzamelinkomen in Nederland belasting betaalt.

Nieuwe regeling

Met ingang van 1 januari 2015 komt de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen te vervallen. Buitenlandse belastingplichtigen die aan de hiervoor vermelde 90%-voorwaarde voldoen, worden dan gelijk behandeld als binnenlandse belastingplichtigen. Zij komen dus voor dezelfde aftrekposten en heffingskortingen in aanmerking, zonder dat daarvoor expliciet hoeft te worden gekozen, en zonder nadelen. Zij die niet aan de 90%-voorwaarde voldoen, kunnen niet meer voor binnenlandse belastingplicht kiezen.
 
Of aan de 90%-voorwaarde is voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. Hiertoe zal de buitenlandse belastingplichtige met een inkomensverklaring van de belastingautoriteiten uit zijn woonland (Duitsland) inzage moeten geven in zijn niet-Nederlandse inkomen. 
 
Conclusie: woont u in Duitsland en verdient u bijvoorbeeld 85% van uw totale verzamelinkomen in Nederland? Dan komt u vanaf 2015 niet meer in aanmerking voor Nederlandse belastingteruggave over uw Duitse hypotheekrente. Als u bij het afsluiten van de hypotheek wel rekening heeft gehouden met de Nederlandse belastingaftrek (hetgeen voor de hand ligt), kan dat een hard gelag zijn.

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

8

Gerelateerde artikelen