Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) treedt in overleg met het Verbond van Verzekeraars om te bekijken of de beklemming van de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) in specifieke situaties kan worden opgeheven. Voor dinsdag aanstaande zal hij de Kamer rapporteren over de uitkomsten van dit overleg. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de beklemming er in alle situaties af te halen, waardoor de consument vrijelijk kan besluiten het spaartegoed op te nemen. Een amendement van deze strekking van Schouten (CU) ligt voor.

 

Beklemming

Blok toonde zich terughoudend om de beklemming van de KEW af te halen. Zijns inziens is een vrijval vrijwel nooit aantrekkelijk, aangezien de kosten veelal in het begin van de looptijd vallen. Daarnaast verwees hij naar een onderzoek van de DNB waarin weliswaar wordt gesteld dat het wegnemen van de beklemming door de sector als geheel te dragen is, maar dat niet kan worden uitgesloten dat individuele verzekeraars (en banken bij een SEW) in de problemen komen. Verschillende Kamerleden overtuigden deze argumenten niet.

Amendement

"Nederland spaart voor een appeltje voor de dorst, maar als je de appel nodig hebt ligt deze achter een glazen deur," zo bekritiseerde Groot (PvdA) het feit dat in Nederland veel vermogen is beklemd. Het bracht staatssecretaris Weekers tot herhaling van zijn eerdere toezegging om in de loop van 2013 met een notitie te komen over alle fiscale beklemmingen van vermogen en de, al dan niet, noodzaak daartoe. Ook kenschetste Groot de zorg van DNB om mogelijke problemen bij verzekeraars als een theoretische mogelijkheid. Hij kreeg hierin bijval van Schouten. Zij diende een amendement in om in alle gevallen de beklemming bij de KEW, SEW en BEW weg te halen.

Verbond van Verzekeraars

Door deze ontwikkelingen entameerden de verzekeraars tijdens het Kamerdebat nog een overleg met Blok ergens de komende dagen om de KEW, SEW en BEW alleen in specifieke situaties te laten vrijvallen. Daarbij valt te denken aan scheiding, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Het is de vraag of de Kamer dit voldoende acht, of toch tot een algehele vrijval van de beklemming besluit. Dinsdag aanstaande zijn de stemmingen.

Omzetting KEW

Overigens heeft Blok eerder deze week nog extra tijd gegeven om een box 3 KEW om te zetten naar een vrijgestelde box 1 KEW. Oorspronkelijk moest deze omzetting voor 1 januari 2013 zijn geregeld welke termijn door de Minister nu verlengd is naar 1 april 2013.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen