Ons belastingstelsel is te complex. Dat het anders kan en anders moet laten de leden van Jong RB zien. Zij zijn gestart met het maken van een visiedocument als uitgangspunt voor een nieuw belastingstelsel, wat begin 2018 aan de politiek wordt aangeboden.
De roep om belastinghervorming klinkt in Nederland veelvuldig. Naleving van de veelheid aan fiscale regels, waarvan het effect onduidelijk is, staat onder druk. Het huidige belastingstelsel heeft zijn kracht verloren en heeft geleid tot maatschappelijk ongewenste scheefgroei en onbegrijpelijkheid. Uit een gehouden onderzoek onder Jong RB-leden blijkt dat maar liefst 97% van de young professionals geen behoefte heeft aan meer fiscale regels en zelfs 100% geeft aan ontevreden te zijn over het huidige belastingstelsel. Een gewenste majeure herziening van het belastingstelsel wordt op korte termijn niet verwacht. De Jong RB-leden beoordelen het huidige belastingstelsel slechts met het rapportcijfer 5,4.

Oplossingsrichtingen thema's mkb-belastingadviespraktijk

"Om te komen tot een belastingstelsel dat met zijn tijd meegaat, zullen we allereerst opnieuw moeten bepalen welke grondbeginselen en randvoorwaarden de basis vormen voor een belastinghervorming. Complexiteit is op zich niet erg, als het maar ten gunste komt van eerlijkheid", zegt Ralph Rijnders RB, voorzitter van de RB Jongerencommissie. Vicevoorzitter Laura Geerlings RB vult aan: "Verder is er bijvoorbeeld een antwoord nodig op de vraag hoe we de ontstane maatschappelijke tegenstellingen in ons belastingstelsel oplossen, hoe we in moeten spelen op de armoedeval zoals deze nu ervaren wordt, wat de gewenste verdeling tussen belasting op inkomen en consumptie is als ook op welke wijze wij nieuwe ontwikkelingen zoals smart industry verankeren in ons belastingstelsel van de toekomst". 
 
Namens Jong RB is inmiddels een korte uitgangspuntennotitie aangeboden aan de politiek. Begin 2018 kan de politiek haar voordeel doen met een uitgewerkt eigentijds visiedocument waarin een vertaalslag is gemaakt naar onze fiscale toekomst. 

 

Bron: Register Belastingadviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen