De Nederlandse Orde van Belastingadviseur (NOB) verwacht dat er veel werknemers bezwaar zullen maken tegen de gevolgen van de relatief korte overgangsregeling van de versoberde 30%-regeling zoals die op Prinsjesdag is voorgesteld.

Dat staat in een uitgebreid commentaar van de Orde op het pakket Belastingplan 2023 waarin de voorziene problemen rond de inperkingen van de 30%-regeling veel aandacht krijgen. De 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt per 1 januari 2024 beperkt tot de zogenoemde Balkenende-norm. In 2022 bedraagt deze € 216.000 op jaarbasis. Er geldt een overgangsregeling voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast. De aftopping van de 30%-regeling geld voor hen pas vanaf 1 januari 2026.

Bij de Orde bestaat onduidelijkheid over de vraag wanneer nog een beroep op de overgangsregeling kan worden gedaan bij wisseling van werkgever. Als een werknemer bijvoorbeeld binnen drie maanden na het einde van de tewerkstelling door zijn eerste werkgever een nieuwe werkgever vindt, dan heeft hij recht op voortzetting van de 30%-regeling. Het is de beroepsorganisatie niet duidelijk of in een dergelijk geval de overgangsregeling op deze werknemer van toepassing is.

Daarnaast voorziet de NOB flinke problemen bij de toepassing van de aftopping van de 30%-regeling. De kern van de kritiek richt zich op de verplichte maximering per kalenderjaar. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van twee werknemers met een even hoog loon over twee jaar en met dezelfde extraterritoriale kosten wordt geïllustreerd waar dat scheef gaat. Door het grote verschil in de maximale ET-kostenvergoeding van deze werknemers over twee jaar, namelijk 20.000 euro, leidt de maximering op jaarbasis tot een "niet te verklaren verschil in fiscale behandeling van beide werknemers met als gevolg een ongelijke behandeling van gelijke gevallen".

Vastgoed-fbi's

Het commentaar van de NOB richt zich op tal van onderdelen van het belastingpakket 2023. Hieronder volgen enkele andere zaken waar de beroepsorganisatie zich kritisch over uitlaat. Wat opvalt is de passage over het plan om het fiscale beleggingsregime per 1 januari 2024 niet langer open te stellen voor directe investeringen in vastgoed. Verschillende Nederlandse vastgoedfondsen die nu nog geen belasting betalen, vallen dan straks onder de vennootschapsbelasting.

De NOB is daar niet blij mee en wijst op de alternatieven om het heffingsrecht over Nederlands vastgoed te verzekeren waarbij de voordelen van het fbi-regime voor vastgoedinvesteerders behouden blijven.

Middelingsregeling

Bij de middelingsregeling vraagt de NOB zich af waarom het kabinet overgaat tot afschaffing. Het feit dat weinigen gebruik maken van de regeling is volgens de Orde geen argument voor de afschaffing. De regeling is belangrijk voor een kleine groep van belastingplichtigen (15 procent) waarvoor het financiële belang echter relatief groot is. Het beperkte gebruik en de slechte bekendheid van de regeling pleit volgens de NOB juist voor een automatische toepassing van de regeling in de (aangifte-)software van de Belastingdienst (lees in dit verband ook de column Middelingsregeling moet blijven!)

Partnerverdeling box 3

In het box 3-dossier vraagt de NOB aandacht voor het probleem van de partnerverdeling wanneer de belastingplichtige volgens een aangepaste partnerverdeling meer box 3-heffing terugkrijgt dan volgens de partnerverdeling waarvoor hij en zijn partner in eerste instantie in de aangifte kozen. Als een belastingplichtige de verdeling van de box 3-heffingsgrondslag in een dergelijke situatie wil wijzigen, is hij volgens de Belastingdienst te laat.

De NOB stelt voor dat de wetgever op het punt van de partnerverdeling een ruimhartig beleid voert. De staatssecretaris wordt dan ook gevraagd om de mogelijkheid te introduceren dat partners de verdeling in box 3 over de jaren 2017-2020 kunnen herzien wanneer de spaarvariant bij één of beide partners, in combinatie met een andere verdeling dan de verdeling in de ingediende aangifte, tot een gunstiger uitkomst leidt.

Het volledige commentaar van de NOB is te lezen in het document Reactie pakket Belastingplan 2023 (pdf).

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

139

Gerelateerde artikelen