Op EU-niveau zijn in de afgelopen jaren richtlijnen tot stand gekomen die een ordelijk economisch verkeer voor ondernemers en consumenten regelen met betrekking tot ondernemersactiviteiten via internet (bijvoorbeeld webshops). Hieronder vallen ook informatieverplichtingen richting onder andere potentiële afnemers, waarbij ook aan het btw-identificatienummer een rol is toegekend.
Naast de algemene informatieverplichtingen die uit de richtlijn inzake elektronische handel uit 2000 (richtlijn 2000/31/EG) voortvloeien, kent de dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt) een specifieke verplichting voor het op enigerlei wijze verstrekken of toegankelijk maken van het btw-nummer in relevante gevallen (artikel 22, eerste lid, onderdeel d).
 
Deze bepaling in is in de Nederlandse wetgeving onder andere neergelegd in artikel 6:230a t/m 6:230c van het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt bepaald dat de verplichting voor het gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken van het btw-nummer voor iedereen die de dienst afneemt, geldt voor iedereen die een zogeheten dienst van de informatiemaatschappij verleent.
 
De ondernemer heeft daarbij volgens de dienstenrichtlijn overigens wel de keuze tussen:
 
  • het telkens actief verstrekken van informatie over het btw-nummer aan de (potentiële) klant
  • de informatie over het btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten
  • de informatie over het btw-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres
  • de informatie over het btw-nummer opnemen in het informatiedocument dat door de dienstverrichter aan de afnemer wordt verstrekt waar in detail zijn diensten worden beschreven
 
Het is aan de ondernemer om dit binnen de eigen (digitale) bedrijfsomgeving en daarbij gekozen uitgangspunten concreet vorm te geven. Er is dus sprake van beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de verplichting vorm te geven en geen strakke verplichting dat een btw-nummer altijd op een website moet zijn vermeld.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen