Alle bezwaarmakers tegen de box-3 heffing over de jaren 2017 – 2020 krijgen in de komende weken een brief van de Belastingdienst waarin staat op welke wijze zij herstel ontvangen. Dit ontvangen zij vóór 4 augustus a.s. Uit de spaarvariant-berekening volgt dat 60% van de bezwaarmakers geld terug krijgt. Dit is via een online rekenhulp ook zelf na te rekenen.

Bezwaarmakers die geen geld terug krijgen hebben meer beleggingsvermogen dan waar in het oude box 3-stelsel vanuit werd gegaan.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij iemand met een fiscaal partner waarvan het vermogen in 2017 bestond uit € 100.000 aan spaargeld, € 300.000 aan beleggingen en € 200.000 aan onroerende zaken. Volgens de nieuwe berekening heeft deze persoon een voordeel gehaald van € 24.915, dat was in de oude berekening €24.003. Voor deze belastingplichtige was het box 3-stelsel waar de Hoge Raad in zijn Kerstarrest oordeelde dat dit in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dus voordeliger. Deze persoon krijgt geen geld terug, maar hoeft ook niet bij te betalen.

Berekening volgens spaarvariant

In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een berekening waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna 0%.

Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen. Belastingplichtigen met een vermogen dat volledig uit spaargeld bestond krijgen over die jaren dus vrijwel de gehele box 3-heffing terug.

Dit is een verschil met de eerdere box 3-heffing, waarbij er vanuit werd gegaan dat het vermogen waarover iemand belasting betaalt voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat. Ook als dat niet het geval is en het vermogen volledig uit spaargeld bestaat.

In onderstaande tabel staan per belastingjaar de rendementspercentages die de Belastingdienst gebruikt per jaartal en type vermogen voor de nieuwe berekening.

  2017 2018 2019 2020 2021
Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01%
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46%
Beleggingen  5,39%  5,38%  5,59%  5,28%  5,69% 

De percentages voor het jaar 2022 worden nog vastgesteld.

Vervolg herstel

Nadat alle mensen die bezwaar hebben gemaakt 4 augustus bericht hebben gekregen begint de hersteloperatie voor alle aanslagen over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd. Vanaf medio september wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021, de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed, nog niet onherroepelijk vaststonden.

Vanaf medio oktober volgt dan het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd. Ook voor al deze groepen geldt dat mensen hier automatisch bericht over krijgen, zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Op de website van de Belastingdienst is de rekentool en alle andere informatie over box 3 te vinden. Wie het oneens is met de nieuwe berekening kan ook terecht op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

101

Gerelateerde artikelen