In dit bericht staan alle maatregelen uit het Belastingpakket 2017 op het gebied van de loonbelasting.

Belastingplan 2017

 • Verruiming gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups. Het belastbaar loon van directeur-grootaandeelhouders van innovatieve start-ups wordt vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Dit geldt voor dga's van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. Deze regeling geldt in principe tot 1 januari 2022.

Overie fiscale maatregelen 2017

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. 
 • Loonbegrip
  Met de voorgestelde wijzigingen vindt in de eerste plaats codificatie plaats van het in de praktijk gehanteerde loonbegrip van de WVA. Met deze wijzigingen wordt wettelijk vastgelegd dat eindheffingsloon is uitgesloten van het loonbegrip dat in het kader van de S&O-afdrachtvermindering wordt gehanteerd voor de berekening van het gemiddelde uurloon.
 • Boete bij overtreding mededelingsplicht
  De ontvanger van de S&O-verklaring heeft een mededelingsplicht over het kalenderjaar voor het aantal bestede S&O-uren en gerealiseerde kosten en uitgaven per S&O-verklaring. Indien deze mededelingsplicht niet wordt nageleefd, wordt er een boete opgelegd. Omdat het om een administratieve fout gaat wordt de boete in de praktijk op maximaal € 2500 vastgesteld. Ter verduidelijking van de wet wordt voorgesteld om in de bepaling een maximumboete op te nemen ter hoogte van dit bedrag. De hoogte van dit bedrag zal eens in de vijf jaar geëvalueerd worden.
 • Procedure opleggen boetes
  Tot slot wordt voorgesteld dat bij het opleggen van deze boetes een lichtere procedure geldt dan de volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldende procedure. In geval van grove nalatigheid of fraude is de zware procedure van toepassing.

Fiscale vereenvoudigingswet 2017

 • Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen
  Met het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen wordt een toezegging nagekomen die is gedaan tijdens het plenaire debat in de Eerste Kamer over het inmiddels tot wet verheven wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen betekent een vereenvoudiging en administratieve lastenverlichting voor alle bedrijven met een raad van commissarissen.
 • Afschaffing jaarloonuitvraag
  In het wetsvoorstel wordt voorgesteld de mogelijkheid van de Belastingdienst om een jaarloonuitvraag te doen, af te schaffen.
 • Uitbreiding mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht voor concernonderdelen
  Op dit moment is verlegging van de inhoudingsplicht van een buitenlands naar een Nederlands concernonderdeel slechts beperkt mogelijk, namelijk in het geval dat een buitenlands concernonderdeel bemiddelt bij de tewerkstelling van een werknemer in Nederland. Nu wordt voorgesteld de bestaande mogelijkheid om de inhoudingsplicht te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel uit te breiden door de voorwaarde dat er sprake moet zijn van bemiddeling bij de tewerkstelling van personeel te laten vervallen. Door het verleggen van de inhoudingsplicht naar een Nederlands concernonderdeel kan dat Nederlandse concernonderdeel de werknemer toevoegen aan de bestaande (of aan een nieuwe) Nederlandse loonadministratie. Met het vervallen van de voorwaarde dat er sprake moet zijn van bemiddeling bij de tewerkstelling van personeel kan elk buitenlands concernonderdeel dat inhoudingsplichtig is deze inhoudingsplicht verleggen, mits een Nederlands concernonderdeel dat tot hetzelfde concern behoort, bereid is om de inhoudingsplicht over te nemen.

Zie ook:

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2016

1

Gerelateerde artikelen