In dit bericht staan alle maatregelen uit het Belastingpakket 2017 op het gebied van de omzetbelasting.

Belastingplan 2017

 • Het begrip bouwterrein in de omzetbelasting wordt verruimd naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU (V-N 2013/6.18). Verduidelijkt wordt dat aan de eis dat het bij een bouwterrein om onbebouwde grond moet gaan ook wordt voldaan als de leverancier grond levert waarop nog een gebouw staat, waarbij hij zich heeft verbonden dit volledig te slopen. Dit werkt door in de samenloopvrijstelling van de overdrachtsbelasting (V-N 2016/35.11TaxVisions editie 8 juli 2016).
 • De btw-vrijstelling voor watersportorganisaties wordt in overeenstemming gebracht met de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. Het personeelscriterium dat nu nog als uitzondering op de vrijstelling geldt, vervalt. Daarnaast geldt de vrijstelling niet voor het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die gelet op hun objectieve kenmerken niet geschikt zijn voor de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding.

Overige fiscale maatregelen 2017

 • Aanpassing wijnaccijnstarieven.
  Het wetsvoorstel inzake de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (Wet UFM) voorzag in een vereenvoudiging van de accijns op wijn en tussenproducten. De bestaande vijf accijnstarieven voor wijn en drie accijnstarieven voor tussenproducten zouden budgettair neutraal worden vervangen door twee tarieven zowel voor wijn als voor tussenproducten. Voorgesteld wordt nu de bij de Wet UFM gewijzigde accijnstarieven van wijn en tussenproducten, zoals die zouden gaan gelden met ingang van 1 januari 2017, te corrigeren om de beoogde budgettaire neutraliteit te realiseren.
 • Verruiming teruggaafregeling biobrandstoffen
  Het kabinet stelt voor de huidige teruggaafregeling voor biobrandstoffen in de Wet op de accijns uit te breiden met hernieuwbare brandstoffen zoals bijvoorbeeld hernieuwbare methanol.
  Hernieuwbare brandstoffen komen in aanmerking voor de teruggaafregeling als daarvoor een verklaring van een verificateur hernieuwbare brandstof is afgegeven.
  Op grond van richtlijn (EU) 2015/1535 zal de uitbreiding van het toepassingsbereik van de teruggaafregeling biobrandstoffen met hernieuwbare bronnen aan de Europese Commissie als technisch voorschrift worden genotificeerd.
 • Inzet apparatuur of dieren bij accijnscontroles
  Het kabinet stelt voor in de Wet op de accijns een bepaling op te nemen om de benodigde apparatuur of dieren te mogen gebruiken bij controles. Daardoor kan de Douane onder meer tabakshonden en scanapparatuur, ook zonder toestemming van belanghebbenden, inzetten bij accijnscontroles (niet zijnde invoer).

Fiscale vereenvoudigingswet 2017

 • Vereenvoudiging teruggaafregeling btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen
  De fiscale wetgeving kent voor de btw, de energiebelasting, de afvalstoffenbelasting en de belasting op leidingwater een teruggaafmogelijkheid van de al op aangifte voldane belasting bij oninbare vorderingen. De bestaande regels worden als tijdrovend en ingewikkeld ervaren. In het wetsvoorstel stelt het kabinet voor om de regels voor de teruggaafmogelijkheid bij geheel of gedeeltelijk oninbare vorderingen te vereenvoudigen.
  Net als in de huidige opzet ontstaat ook in de nieuwe opzet het recht op teruggaaf op het tijdstip dat de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld. Anders dan onder de huidige regeling wordt echter verondersteld dat de oninbaarheid van de vordering in ieder geval ontstaat op het moment dat de vordering één jaar nadat deze opeisbaar is geworden nog niet is betaald. Door deze fictie verkrijgt de ondernemer dus uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van zijn vordering recht op teruggaaf.
  Daarnaast stelt het kabinet voor de regeling verder te vereenvoudigen door van de belanghebbende ondernemer niet langer een separaat teruggaafverzoek te eisen. In de nieuwe opzet kan de belanghebbende ondernemer het bedrag van de teruggaaf simpelweg in mindering brengen op de periodieke aangifte voor de btw en, indien van toepassing, de desbetreffende milieubelasting. 
 • Vereenvoudigingen in de Wet op de accijns
  Het kabinet stelt voor de structuur en tarifering van de accijns op tabaksproducten en de regelgeving om voorraadvorming voorafgaand aan de ingangsdatum van tariefverhogingen tegen te gaan, te vereenvoudigen. Hierbij wordt gedacht aan aanpassing van de ad-valoremaccijns van de specifieke accijns en van de minimumaccijns voor rooktabak en sigaretten.
  Voor rooktabak wil het kabinet de ad-valoremaccijns laten vervallen. Voortaan is er dan alleen nog een specifieke accijns per kilogram die dan tevens de minimumaccijns is. Daarom kan ook deze laatste vervallen.
  Voor sigaretten geldt een andere situatie. Voor sigaretten verhoogt het kabinet de ad-valoremaccijns van 0,83 naar 5 percent van de kleinhandelsprijs. Tegelijkertijd wordt de specifieke accijns voor sigaretten verlaagd en de minimumaccijns enigszins verhoogd, zodat een budgettair neutrale aanpassing ontstaat.
  Voor wat betreft de specifieke accijns wordt niet meer vastgehouden aan het vaste percentage van 76,5%. Dit kan worden verlaagd (met als compensatie de verhoging van de ad-valoremaccijns) waardoor voor langere tijd bij aanpassingen van de accijns van sigaretten alleen de specifieke accijns en de minimumaccijns hoeven te worden gewijzigd. Pas wanneer de specifieke accijns weer boven het maximum van 76,5% van de totale belastingdruk komt, zal ook aanpassing van de ad-valoremaccijns noodzakelijk zijn.
  Wegens het vervallen van de vaste percentages van 76,5% respectievelijk 70% van de totale belastingdruk is het niet meer noodzakelijk jaarlijks per 1 april de accijns van tabaksproducten aan te passen als gevolg van een stijging van de WAP.
  In verband met voornoemde vereenvoudigingen wil het kabinet de bepaling aanpassen die beoogt voorraadvorming van tabaksproducten tegen oude accijnstarieven voorafgaand aan een accijnsverhoging tegen te gaan. Het desbetreffende artikel wordt zodanig herzien, dat voor sigaretten en rooktabak nog tot de eerste dag van de tweede kalendermaand na de kalendermaand van inwerkingtreding van nieuwe accijnstarieven door fabrikanten en groothandelaren sigaretten en rooktabak die zijn voorzien van oude accijnszegels (en waarover dus al accijns is betaald) mogen worden verkocht en afgeleverd aan de detailhandel. De anti-voorraadvormingsbepaling zal niet van toepassing zijn op sigaren en pijptabak. De verkoopvolumes van deze producten zijn heel gering in verhouding tot die van sigaretten en shag.
  Verder stelt het kabinet voor een ontheffing in te voeren voor het voor eigen gebruik en in de persoonlijke sfeer vervaardigen van een sigaret uit bijvoorbeeld shag en een filterhuls of vloeitje.
  Als een andere vereenvoudiging van de accijns stelt het kabinet voor de vrijstelling van accijns voor biobrandstoffen voor verwarmingsdoeleinden te laten vervallen per 1 juli 2017. In verband hiermee vervalt ook de mogelijkheid van teruggaaf van accijns voor voornoemd gebruik van biobrandstoffen met ingang van 1 juli 2017. Het laten vervallen van deze vrijstellings- en teruggaafmogelijkheden maakt de regelgeving minder complex en betekent voor de Belastingdienst een vereenvoudiging op het gebied van toezicht.
  Verder stelt het kabinet voor de gedeeltelijke teruggaafregelingen van accijns voor vloeibaar gemaakt petroleumgas voor autobussen in het openbaar vervoer en voor onder meer vuilniswagens te laten vervallen. Deze teruggaafregelingen waren oorspronkelijk alleen bedoeld voor LPG vanwege de milieuvoordelen van LPG. Met de komst van nieuwe schonere brandstoffen is dit argument inmiddels achterhaald.
   

Zie ook:

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting, Accijns en verbruiksbelastingen

Dossiers: Prinsjesdag 2016

0

Gerelateerde artikelen