Het kabinet stelt in het Belastingplan 2016 een hervorming voor van de vermogensrendementsheffing in box 3. Hierdoor sluit de heffing gemiddeld beter aan bij het rendement dat belastingbetalers daadwerkelijk behalen. Het heffingvrije vermogen stijgt naar € 25.000. Het vlakke tarief van 30% blijft gehandhaafd. Deze maatregel wordt voor het eerst effectief in 2017.

Het kabinet wil dit bewerkstelligen door het forfaitaire rendement voortaan te baseren op de gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen (de vermogensmix) in combinatie met een in het verleden in de markt gerealiseerd rendement op beide componenten. In de voorgestelde systematiek zijn er dus geen vaste forfaitaire rendementen per schijf. Deze kunnen jaarlijks wijzigen als gevolg van de herijking. 

Zowel het rendement op het spaardeel als op het beleggingsdeel wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de meest actueel beschikbare gegevens. Er wordt dus niet gedifferentieerd naar het vermogen dat een belastingplichtige daadwerkelijk bezit, maar naar een gemiddelde vermogensverdeling over sparen en beleggen.

Het vermogen van de belastingplichtige wordt verdeeld over maximaal drie schijven, namelijk: € 0 tot € 100.000, € 100.000 tot € 1 miljoen en meer dan € 1 miljoen. Vervolgens wordt op basis van werkelijk gerealiseerde marktrendementen in het verleden een gemiddeld rendement toegerekend aan het spaardeel en het beleggingsdeel in de vermogensmix.
 
De eerste € 25.000 aan vermogen is heffingvrij. Het rendement over de eerste € 100.000 komt naar verwachting per 2017 uit op 2,9%. Jaarlijks wordt dit rendement opnieuw vastgesteld op basis van het gemiddelde van de rentestanden in de voorgaande vijf jaren. Er gaat een rendement van 4,7% gelden voor vermogen van € 100.000 tot € 1.000.000. Bij dit rendement houdt de Belastingdienst niet alleen rekening met de gemiddelde spaarrente, maar ook met de gemiddelde opbrengsten op de beurs. Vermogens boven € 1.000.000 krijgen te maken met een rendement van 5,5% waarbij alleen rekening wordt gehouden met de opbrengsten van een representatief aandelenpakket.
 
Zie de bijlagen hieronder voor het integrale Belastingplan 2016

Lees ook de V-N Vandaag samenvattingen van het Belastingpakket 2016:

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2015

4

Gerelateerde artikelen