Recent heeft de Minister van Veiligheid van Justitie het wetsvoorstel ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening' ingediend bij de Tweede Kamer.

Dat meldt advieskantoo Baker Tilly Berk. Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de richtlijn jaarrekening van het Europees Parlement. De richtlijn jaarrekening heeft tot doel het jaarrekeningrecht te moderniseren, te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor het mkb te verminderen.

Wat is een micro-onderneming?

Het wetsvoorstel bevat  een nieuw  regime voor micro-ondernemingen. Micro-ondernemingen zijn rechtspersonen die aan twee van de volgende drie vereisten voldoen:

  • een balanstotaal van maximaal € 350 000
  • een netto-omzet van maximaal € 700 000; en
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan tien.

Om aan het regime voor micro-ondernemingen te voldoen, moet een rechtspersoon op twee opeenvolgende balansdata aan twee van genoemde drie criteria voldoen. Voor de toetsing aan de drie criteria moet de rechtspersoon het balanstotaal, de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers op geconsolideerde basis beoordelen.

Vrijstellingen inrichting jaarrekening

Micro-ondernemingen zijn vrijgesteld van het opmaken van een bestuursverslag en van accountantscontrole. Ook hoeven zij geen overige gegevens aan de jaarrekening toe te voegen. De balans van micro-ondernemingen kan volgens het wetsvoorstel beperkt blijven tot de volgende posten:

Activa      Passiva
Vaste activa Eigen vermogen
- Kosten die verband houden met oprichting en uitgifte van aandelen Voorzieningen
  Schulden
Vlottende activa  
- Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal  


Micro-ondernemingen hoeven in de balans geen overlopende posten op te nemen voor de bedrijfskosten. Bijvoorbeeld huurlasten. Huur kan vooraf of achteraf betaald worden en kan bij toepassing van het toerekeningsbeginsel leiden tot een overlopende post onder de vorderingen of schulden.

De winst-en-verliesrekening van micro-ondernemingen mag beperkt blijven tot de volgende posten:

Baten

  •     Netto-omzet
  •     Overige bedrijfsopbrengsten


Lasten

  •     Kosten voor grond- en hulpstoffen
  •     Personeelskosten
  •     Waardecorrecties
  •     Overige bedrijfskosten
  •     Belastingen

Resultaat na belastingen

Micro-ondernemingen hoeven geen toelichting in de jaarrekening op te nemen. Als zij de jaarrekening opstellen op basis van fiscale grondslagen, moeten zij dat feit onder de balans vermelden.

Vrijstellingen openbaarmaking jaarrekening

Micro-ondernemingen hoeven uitsluitend de balans openbaar te maken. De minister heeft overwogen om voor de openbaarmaking van de balans bij het handelsregister gebruik te maken van de financiële gegevens die ondernemingen moeten aanleveren bij de Belastingdienst voor de heffing van vennootschapsbelasting. De fiscale jaarrekening die bij de Belastingdienst wordt aangeleverd is echter niet gelijk aan de verkorte balans die bij het handelsregister moet worden gedeponeerd, ook niet wanneer een micro-onderneming fiscale grondslagen toepast. Een micro-onderneming moet daarom volgens het wetsvoorstel de balans deponeren bij het handelsregister.

Het wetsontwerp moet nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden behandeld en aangenomen. De definitieve wettekst kan dus afwijken van het hierboven beschreven wetsvoorstel. Zie ook de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel en het nader rapport.

 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Jaarrekening

3

Gerelateerde artikelen